Skip to main content

Mobilitat

SECCCIÓ 6: MOBILITAT
 
 
ARTICLE 28. DESPLAÇAMENT PER NECESSITAT DEL SERVEI
 
Quan per necessitats del servei s’hagi de prestar serveis en una Unitat Assistencial, centre de treball i/o base en població diferent a l’habitual, i sense perjudici de la resta de condicions previstes en aquest article, caldrà:
 
1.      Activar el Pla de contingència Territorial pertinent. Aquest pla serà presentat i conegut a tots els assistencials del territori, garantint una resposta homogènia davant aquestes situacions.
 
2.      Contactar amb el personal assistencial afectat per la contingència el més aviat possible, oferint dues possibilitats de desplaçament a la base de cobertura:
 
a)  Es prioritzarà els que voluntàriament vulguin fer el canvi de base.
b)  La persona treballadora es desplaça pels seus propis mitjans a la nova base. En aquest cas se li compensaria amb 1,5 hores de jornada.
 
3.      L’operativa del territori facilitarà el desplaçament del personal afectat des de la seva base habitual a la de destí, així com el seu retorn, dins de la seva jornada de treball, garantint que la persona treballadora pugui iniciar i finalitzar la jornada en el seu centre de treball habitual.
 
 
ARTICLE 29. MOBILITAT GEOGRÀFICA
 
La mobilitat geogràfica s'aplicarà de conformitat amb els termes establerts a l'article 40 de l'Estatut dels Treballadors.

 En el moment què es produeixi el primer supòsit de mobilitat geogràfica en l'empresa, previ a l’efectivitat de la mateixa es reunirà la Comissió Paritària per tal d'establir els criteris compensatoris que, en aquest moment i en endavant, s'aplicaran a les situacions de mobilitat geogràfica quan la persona treballadora afectada opti pel trasllat, d'acord amb el què s’estableix en el paràgraf quart de l'article 40 de l'Estatut dels Treballadors.
 
L’empresa no podrà aplicar una nova mobilitat geogràfica a una mateixa persona treballadora abans que hagin transcorregut 2 anys des de l’anterior mobilitat.
 
 
ARTICLE 30. COMPENSACIÓ PER QUILOMETRATGE
 
En cas de necessitat puntual del servei, les persones treballadores de SEM, a requeriment de l'empresa, s’hauran de desplaçar del seu centre de treball habitual a un altre, en el decurs de la seva jornada continuada ordinària. Si el desplaçament es realitza amb mitjans propis, l'empresa abonarà a l'/la empleat/da el quilometratge conforme amb el què estipuli la Generalitat de Catalunya per al seu personal laboral.
 
Quan pel desplaçament descrit al paràgraf anterior, l'empresa posi a disposició de la persona treballadora un mitjà de transport, aquest desplaçament no donarà lloc a l’abonament del quilometratge.