Skip to main content

Drets sindicals

ARTICLE 60. LLIBERTAT SINDICAL

SEM respecta i garanteix el dret a la lliure sindicació i organització de les persones treballadores afectats per aquest Conveni i a no discriminar, perjudicar o sancionar amb motiu de la seva afiliació i exercici de drets sindicals, sense cap tipus d'exclusió per pertànyer a un determinat grup o lloc de treball.

 

ARTICLE 61. GARANTIES I FACULTATS DEL COMITÈ D'EMPRESA.
Els/Les membres del Comitè d’Empresa, com a representants legals de les persones treballadores, tindran les següents garanties i facultats:

a) Obertura d’expedient disciplinari contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, cas en què s’ha d’escoltar, a part de l’/la interessat/da, al Comitè d’Empresa.

b) La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries que concerneixen a l’esfera de la seva representació.

c) Facultat de publicar i distribuir, sense pertorbar el desenvolupament del treball, les comunicacions d’interès professional, laboral o social.

d) Garantia de no ser discriminat/da en la seva promoció econòmic-professional, per raó precisament del desenvolupament de la seva representació.

En el supòsit que sigui necessària la modificació de les condicions de treball, es procurarà la major estabilitat possible dels/de les representants sindicals.

Els canvis de llocs de treball o condicions de treball no podran fonamentar-se en mesures arbitràries o sancionadores. Es reconeix el dret d’audiència a tots/totes els/les membres del Comitè d’Empresa, que hagin d’ésser traslladats/des per necessitats del servei o raons organitzatives.

En el cas de trasllat d’un/a membre del Comitè dins de la mateixa àrea, s’ha de seguir el procediment administratiu utilitzat per als trasllats realitzats entre dues àrees diferents. L’esmentada garantia s’estendrà a un any després del cessament efectiu com a càrrec sindical.

e) Disponibilitat de fins a 35 hores mensuals de les corresponents a la seva jornada de treball, sense minvar les retribucions, per a l’exercici de les seves funcions de representació. La utilització de les esmentades hores haurà de justificar-se mitjançant el procediment establert a l’efecte.

f) Acumulació d’hores sindicals en la forma establerta en l’article següent.

g) Tots/Totes els/les membres del Comitè podran assessorar al personal afectat per aquest pacte en aquelles qüestions i peticions de qualsevol tipus que es refereixin a la seva relació laboral amb SEM i als drets i obligacions derivats d’aquesta relació.


ARTICLE 62. ACUMULACIÓ D’HORES SINDICALS

Podran acumular hores sindicals:
1. Els/Les representants sindicals podran acumular hores sindicals sempre que especifiquin els/les que cedeixen i a qui les cedeixen; en aquest cas, als/a les primers/es se’ls minvarà el seu crèdit en el mateix nombre d’hores que les cedides i s’haurà d’establir o comunicar per escrit les cessions amb la màxima antelació possible.

2. El/La president/a i el/la secretari/a del Comitè d’Empresa i un/a representant de cada Organització Sindical, podran acumular fins al total de la seva jornada laboral en les mateixes condicions del paràgraf anterior.

 

ARTICLE 63. MITJANS MATERIALS
SEM facilitarà al Comitè d’Empresa el local i els mitjans materials necessaris per a l’adient compliment de les seves funcions.

SEM destinarà, per cada secció sindical amb presència al Comitè Intercentres, la quantitat de 300 € en concepte de fons anual per despeses a justificar.

ARTICLE 64. COMPETÈNCIES DEL COMITÈ D'EMPRESA
El Comitè d’Empresa, com a òrgan de representació de tot el personal subjecte a aquest Conveni, tindrà, entre d’altres, les següents competències:

1.- Rebre informació en aquells afers de personal que afectin al conjunt, a un o diversos col·lectius, i que suposin variacions respecte al règim anteriorment existent.

2.- Emetre informe amb caràcter previ en el termini de 15 dies a partir de la comunicació, excepte en el cas que l’adopció de l’acord o resolució s’hagués de resoldre en un termini més breu, en els supòsits següents:

a) Acords plenaris en matèria de personal laboral.

b) Acords i resolucions que suposin modificació del règim jurídic de premis i sancions.

c) Acords i resolucions que suposin modificació del règim general de prestació del servei.

d) Igualment el Comitè d’Empresa podrà emetre informe en qualsevol altre tipus d’expedient en matèria de personal laboral que suposi modificació del règim jurídic vigent, en els termes fixats en la normativa vigent.

3.- Conèixer els models de contractes laborals i rebre les còpies bàsiques quan existeixi obligació legal.

4.- Rebre informació de les bases de les convocatòries de concursos i oposicions, així com el calendari dels exàmens amb l’objecte d’estar presents en tot el procés.

5.- Participar en el pla general de formació continuada de SEM.

6.- Conèixer, abans de la seva publicació, l’oferta pública de treball anual que realitzi SEM.

7.- Convocar assemblees de caràcter general i sectorial.
Hauran d’ésser requisits per convocar una assemblea:

a) Comunicar per escrit la seva celebració a Persones de SEM, amb una antelació de dos dies hàbils, per a la seva autorització.

b) Indicar en aquest escrit l'hora i el lloc de la celebració, l’ordre del dia i les dades de qui la convoca.

 

ARTICLE 65. CAPACITAT
El Comitè d’Empresa té la capacitat jurídica per exercir accions administratives o judicials en tot el que fa referència a l’àmbit de les seves competències per decisió majoritària dels seus membres.

ARTICLE 66. COMITÈ INTERCENTRES
A l’empara del què disposa l’article 63.3 de l'Estatut dels Treballadors s’haurà de constituir el Comitè Intercentres amb representació dels/de les delegats/des de personal i comitès d’empresa dels centres de treball de SEM. Estarà format per un màxim de 13 membres, escollits d’entre tots els òrgans de representació de les persones treballadores de SEM i dels quals s’haurà de designar un president o presidenta. D’aquesta designació se n’haurà de donar comunicació a la Direcció de l’empresa. Les normes de funcionament d’aquest òrgan s’establiran per majoria simple en la primera reunió d’aquest òrgan de representació.

ARTICLE 67. FUNCIONS DEL COMITÈ INTERCENTRES
A més de les establertes en la legislació vigent, li corresponen les funcions de negociació del conveni col·lectiu de l’empresa i la negociació de tots els temes específics previstos en el conveni que afectin exclusivament el personal del seu àmbit de representació. Expressament se li cedeixen les competències negocials de l’article 60 d’aquest Conveni. Aquest personal disposarà de 15 hores addicionals per facilitar la seva tasca.

ARTICLE 68. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
1.- La representació dels/de les membres del Comitè d'Empresa dins del Comitè Intercentres i la Comissió Negociadora del conveni s’ajustarà, sempre que sigui possible, a la representativitat que les organitzacions sindicals ostentin dins dels comitès d’empresa.

2.- Les hores dedicades a negociació col·lectiva no s’inclouran dins del crèdit d’hores sindicals que disposen els membres del Comitè Intercentres.

Als efectes, es consideraran hores de negociació les compreses entre l'inici de la sessió de la negociació i la conclusió de la jornada laboral.

ARTICLE 69. OBLIGACIONS SINDICALS
El Comitè Intercentres i els comitès d’empresa, amb independència de la seva obligació de complir i respectar el pactat en l’àmbit de les seves competències, s’obliga expressament a:

1.- Desenvolupar tasques d’estudi, treball i assistència a l’acció sindical de les persones treballadores.

2.- Guardar silenci professional, individual i col·lectivament, en totes les matèries que se’ls faci saber per part de SEM, amb caràcter confidencial.

3.- Notificar a SEM qualsevol canvi de membres que es produeixi en la seva organització.

 

ARTICLE 70. SECCIONS SINDICALS
SEM reconeix expressament les següents facultats a les seccions sindicals escollides i constituïdes per les persones treballadores:

1.- Recollir les reivindicacions econòmiques, professionals, socials i sindicals dels diferents centres de treball i plantejar-les a SEM i davant el Comitè Intercentres i els comitès d’empresa.

2.- Representar i defensar els interessos de l’organització sindical que representa i als/a les afiliats/des de la mateixa i servir d’instrument de comunicació entre la seva organització i SEM.

3.- Garantia de no ser discriminat/da en la seva promoció econòmic-professional per raó precisament de l’exercici de la seva representació.

4.- Els drets legals establerts per la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i normativa concordant.

 

ARTICLE 71. QUOTA SINDICAL
Prèvia petició per escrit dels/de les interessats/des, es descomptarà a través de la nòmina la quota de la central sindical o associació professional i s’abonarà directament per SEM a les mateixes.

 

ARTICLE 72. REPRESENTANTS AMB MANAMENT D’ÀMBIT AUTONÒMIC O SUPERIOR

1.- Els/Les representants del personal subjecte a aquest acord que tinguin càrrecs en organitzacions d’àmbit autonòmic o superior podran disposar d’un nombre d’hores sindicals addicionals per tal d’ocupar-se de l'esmentada representació i, en aquest cas, disposaran del temps necessari fixat en la convocatòria de les activitats per a les que siguin citats oficialment, sense que això els suposi cap pèrdua en la prima d’assistència i compliment d’horari.

2.- El/La president/a i el/la secretari/a del Comitè Intercentres tindran la mateixa consideració, a aquests efectes, que l'establerta per a càrrecs nacionals.

 

ARTICLE 73. ALTRES DRETS SINDICALS
L’empresa es compromet a facilitar als òrgans de representació legal i sindical la informació necessària, en format adient, perquè puguin desenvolupar la seva acció sindical i de representació de les persones treballadores.

Els/Les representants de les persones treballadores amb presència en el Comitè d’empresa a què es refereix l’article 72 d’aquest conveni, percebran, com a import de la carrera professional o del nivell d’incentivació, l’import mitjà que correspongui a les persones treballadores de la seva categoria en el cas que no sigui possible, per finalització de la seva labor de representació, avaluar les seves tasques professionals.