Skip to main content

Formació

ARTICLE 58. FORMACIÓ: NOU MODEL HORES FORMACIÓ I ALTRES ACTIVITATS NO ASSISTENCIALS DIRECTES

1.- El personal de SEM tindrà accés a una formació continuada que respongui a l’exigència de la millor organització assistencial dels serveis sanitaris i administratius. Amb aquest motiu, l’empresa programarà anualment un pla de formació, interna i externa, per tal de facilitar la formació i promoció professional del seu personal.

2.- L’empresa nomenarà una Comissió Mixta paritària assessora de formació en la qual participarà una persona per sindicat amb presència en el Comitè Intercentres. Les funcions d’aquesta comissió seran, en general, totes aquelles que li delegui l’empresa, i en concret: fer propostes, avaluar la formació i els criteris aplicats per a la seva distribució entre el personal i tenir coneixement dels ingressos i aportacions que l’empresa obtingui o faci per formació.

3.- Permisos per a la formació: el personal tindrà accés a una formació continuada. Per això, tindrà dret a períodes de formació retribuïda de durada variable, d’acord amb la Direcció de l’empresa, que respongui a l’exigència de la millora organitzativa dels serveis sanitaris i al dret de la qualificació i promoció professional.

El personal que gaudeixi de permisos per formació tindrà l’obligació de mantenir la seva vinculació amb l’empresa pel doble de temps concedit, o en el seu defecte haurà de tornar les quantitats que li van ésser satisfetes durant el període de permís.

4.- Les persones treballadores a jornada completa en torns de 12 i 24 hores tindran dret a 60 hores de formació anuals amb la consideració de jornada efectiva; les persones treballadores amb horari d’administració tindran dret a 48 hores de formació anual. Les jornades parcials gaudiran d’hores de formació proporcionalment en funció de la jornada contractada.

A. Hores de formació: s’entén per formació el conjunt d’accions formatives destinades a millorar la preparació i les competències de les persones treballadores en l’empresa, aconseguint compatibilitzar el seu creixement en coneixements, habilitats i aptituds.

També es consideraran hores de formació les següents activats laborals assistencials no directes (en endavant, JLND):

• Assistència a debriefings.
• Assistència a reunions d’equip.
• Assistència a presentació de nous protocols i projectes de SEM.
• Assistència a Jornades i Updates organitzats pel SEM.
• Participació en sessions clíniques del SEM.
• Col·laboració en realització d’audits.
• Participació en la creació, l’edició i revisió de documents, en la creació de procediments/protocols, continguts de formació i guies clíniques, en el disseny i realització d’accions de comunicació i de divulgació, en esdeveniments interns o externs, en grups de treball i/o lligats a projectes, en simulacres, pràctiques o estades aprovades per SEM, activitats investigació i recerca i esdeveniments i d’altres activitats que determini l’empresa i/o qualsevol activitat no prevista acordada en la Comissió de Formació i organitzada pel SEM.

B. Hores de formació imprescindible i necessària per poder desenvolupar les funcions del lloc de treball:
El normal desenvolupament, creixement i millora dels serveis que ofereix el SEM requereix formar els/les seus/ves professionals en nous procediments de treball, en noves eines i maquinària, foment del treball en equip, actualitzacions i reacreditacions, vetllar per les bones pràctiques en la comunicació i atenció al ciutadà, així com en el desenvolupament professional i creixement competencial dels/de les professionals.

Aquesta formació necessària i imprescindible es planificarà facilitant al màxim l’accessibilitat i l’assistència per part dels/de les professionals, de manera que es realitzarà també a cada territori i/o on line. Si és en format presencial s’organitzaran un mínim de 3 cursos per a cada acció en cada territori, sempre que tinguin un mínim d’inscrits confirmats del 75% de la capacitat de cada curs. Els territoris s’agrupen en:

1) Barcelona + Metro Nord+ Metro Sud.
2) Tarragona +Terres de l’Ebre.
3) Lleida i Alt Pirineu.
4) Catalunya Central.
5) Girona.

Facilitant així l'assistència dels professionals.

Abans de finalitzar l’any, l’empresa presentarà a la Comissió mixta paritària assessora de formació el pla de formació de l’any següent, convenientment organitzat per itinerari professional i delimitant aquella formació que es consideri imprescindible i necessària per a cada perfil professional. La Comissió de formació verificarà que els continguts formatius proposats s’engloben en els àmbits esmentats i corresponen a cada itinerari professional, així com acordarà els mecanismes per garantir que es porti a terme la formació imprescindible i necessària.

C. En el cas de no poder realitzar la formació o la JLND dins de la jornada laboral dels torns existents, l’empresa compensarà amb temps de descans equivalent a les hores de formació realitzades.

D. En el cas que la persona treballadora tingués la impossibilitat de realitzar la formació dins de l’horari establert per l’empresa, podrà efectuar una proposta de formació fora de l’empresa, sempre que estigui relacionada amb el seu lloc de treball i amb el seu creixement professional dins del SEM, amb la corresponent compensació horària. La Unitat de Formació i el Cap de l’àrea sol·licitant autoritzaran les propostes. Aquelles propostes que no s’ajustin als criteris establerts i no s’autoritzin, es portaran a la Comissió de Formació amb la finalitat de poder-les revisar i establir els criteris que corresponguin.

E. Les activitats formatives no podran ser obligatòries si la persona treballadora té encomanades altres activitats durant aquest temps.

5.- En el supòsit que no s’exhaureixin la totalitat d’hores destinades a formació, la Comissió de formació podrà redistribuir aquest sobrant d’hores atorgant, fins a un màxim de 10 hores més, a altres persones treballadores que ho sol·licitin i que hagin esgotat les 60 o 48 hores indicades.
Pàgina 62 de 92

6.- La no assistència sense causa justificada a una acció formativa en la què el/la professional s’hagi inscrit i s’hagi confirmat per ambdues parts amb un mes d’antelació, tindrà la mateixa consideració que una absència no justificada de jornada ordinària.

7.- Si la persona treballadora ha sol·licitat la formació en el temps i forma indicat per l’empresa i aquesta no l’hi ha concedit dins de l’any, tindrà dret a que es consideri com a temps de treball efectiu les hores de formació no realitzades, excepte situació d’emergència sanitària decretada pel Govern.