Skip to main content

Teletreball

SECCIÓ 7: TELETREBALL
 
 
ARTICLE 31. TELETREBALL
 
El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta forma d'organització del treball és un element inequívocament modernitzador de les entitats públiques.
 
La prestació de serveis en la modalitat de teletreball constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l'autonomia de les persones treballadores, elements decisius amb vista a incrementar els nivells de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i retenció del talent a l'organització.
 
L'optimització del temps de treball, a banda de tenir un efecte positiu en la productivitat, genera més satisfacció en el personal, atesa la disponibilitat de temps que comporta, i aquesta major satisfacció reverteix en l'organització en termes de major implicació. Finalment, però no menys important, la implementació d'aquesta forma d'organització del treball contribueix clarament als objectius en matèria de canvi climàtic i qualitat de l'aire, en tant que facilita un model de mobilitat sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels costos afegits i del consum energètic, i evita l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i d'altres contaminats com les partícules, alhora que redueix el nivell de soroll dels nostres pobles i ciutats. La prevenció dels riscos d'accidents laborals, així com una millor accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, són també beneficis derivats d'aquesta mobilitat més sostenible. Així mateix, el teletreball contribueix a impulsar decididament l'Administració electrònica, innovadora i digital a què fa referència el Pla de Govern del 25 de setembre de 2018.

 En aquest sentit, SEM ha entès necessari impulsar la metodologia de teletreball com una forma d'organització del temps de treball dels empleats públics que permet avançar en l'orientació del treball als resultats i oferir, alhora, més flexibilitat en l'organització del temps de treball sense que això comporti reduir la qualitat del servei públic, sinó incrementant, sense costos afegits, l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis.
 
Convé subratllar que el teletreball ja és operatiu a l'Administració de la Generalitat, d'una banda, com a mesura específica en els casos de reincorporació progressiva per motius de malalties oncològiques o d'especial gravetat i, d'una altra, com a mesura de racionalització. Així mateix, episodis com el confinament decretat per les autoritats sanitàries han posat de manifest altres elements de gran importància que fan encara més evident la utilitat del teletreball en situacions d'emergència.
 
A aquests efectes:
 
1)   Es considerarà teletreball aquella modalitat de prestació de serveis fora de les dependències de l’empresa mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació, amb caràcter regular com a mínim un 30 % de la jornada en un període de tres mesos o període equivalent en cas de contractes de durada temporal.
 
2)  La modalitat de treball a distància/teletreball a SEM és un projecte d’empresa que desenvoluparà cada Àrea/Servei/Unitat, segons correspongui, i haurà de ser aprovat per la respectiva Direcció
 
Per accedir a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball cal ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit en la modalitat de teletreball, és a dir, ocupar un lloc de treball que pugui desenvolupar-se de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisions presencials o guiatges continuats, atenent a les seves característiques especifiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.
 
El personal de nou ingrés podrà prestar serveis en la modalitat de teletreball quan hagi transcorregut un mínim d’un any des de la seva contractació, amb l’objectiu de garantir la seva correcta formació i aprenentatge en el lloc de treball.
 
Per tal de procedir a la seva aprovació, el Servei/Unitat/Àrea corresponent haurà de presentar una “Memòria de projecte per Teletreball en el Servei/Unitat/Àrea”, justificant els motius, les activitats que es realitzaran en aquesta modalitat, els sistemes de seguiment i coordinació, els professionals que s’hi adhereixen voluntàriament, la proporció i planificació de temps presencial i a distància/teletreball. Aquesta Memòria es farà amb la participació dels professionals de cada àrea i estarà formada per dos parts: una part comuna que recollirà els aspectes relacionats amb prevenció de riscos laborals, formació, relacions laborals, etcètera, i una altra específica que desenvoluparà cada àrea. En el cas que el treball a distància no sigui factible en algun àmbit dels actuals o futurs òrgans facilitadors del SEM caldrà un informe de no viabilitat.
 
La jornada setmanal es distribuirà de tal manera que fins a un màxim de dues jornades diàries senceres es pugui prestar serveis en la modalitat de teletreball. La jornada diària de treball no es podrà fraccionar entre les modalitats de servei presencial i de teletreball.
 
La durada màxima de cada Memòria per implementar la modalitat de teletreball serà d’un any revisable. Es podrà prorrogar d’any en any si el responsable del Servei/Unitat/Àrea presenta a la Direcció corresponent, un informe favorable de compliment dels objectius d’activitat i de qualitat, tot proposant la seva continuïtat en les mateixes condicions o una nova proposta de teletreball, si escau. En cas de modificació es donarà audiència a la persona interessada. Així mateix, durant l’elaboració i fins a la finalització d’aquest nou informe, la persona treballadora prestarà els seus serveis en les mateixes condicions que venia desenvolupant.
 
3)  En relació amb els professionals, el teletreball és voluntari i també reversible. Serà necessari deixar constància expressa i per escrit en el contracte inicial o mitjançant una addenda en el contracte de treball ja iniciat, així com haurà de constar l'acceptació d’adhesió a aquesta modalitat de treball a distància en el seu Servei/Unitat/Àrea. D’aquest acord es lliurarà còpia a la representació legal de les persones treballadores.
 
4)  La reversibilitat del teletreball la podrà decidir tant la Direcció de l’empresa com el professional adherit a aquesta modalitat de treball a la finalització de l’any, de conformitat amb l’establert al darrer paràgraf de l’apartat 2. Així mateix, de mutu acord entre professional i responsable del Servei/Unitat/Àrea, es podrà revertir la modalitat de teletreball en qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència de l’acord.
 
5)   Els professionals que s’adhereixen a aquesta modalitat de treball gaudiran dels mateixos drets, individuals i col·lectius i les mateixes oportunitats que la resta de persones treballadores de SEM, particularment els que corresponen a la retribució i la promoció econòmica i professional.
 
Amb la realització del teletreball resten compensades les despeses que la persona treballadora tingui per la realització de la prestació laboral al seu domicili.
 
Els drets també s’estenen a la normativa de prevenció de riscos laborals que resulti d’aplicació, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació del servei de manera presencial.
 
6)   Serà condició necessària per realitzar la modalitat de teletreball que la persona treballadora permeti que es realitzi una avaluació de riscos laborals de la zona habilitada per a la prestació dels seus serveis. Aquesta avaluació de riscos es podrà realitzar mitjançant un procediment d’autoavaluació complimentant, sota la seva responsabilitat, el formulari que a l’efecte proporcioni el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 
7)   L’empresa proporcionarà i mantindrà a les persones que treballin en aquesta modalitat, els mitjans tecnològics necessaris per al desenvolupament a distància de la seva activitat. Les despeses de connexió seran a càrrec de la persona treballadora que té autoritzat el teletreball.
 
La persona treballadora s'obliga a tenir cura del material subministrat, fer un ús adequat i responsable del correu electrònic corporatiu i no recollir o distribuir material il·legal a través d'internet, ni donar-li cap altre ús que no estigui determinat pel contracte de treball. També es compromet a cuidar els elements de treball, així com les eines que l'empresa posi a la seva disposició i a utilitzar-les exclusivament amb les finalitats laborals que prèviament s'hagin fixat. Finalitzada la prestació de treball en aquesta modalitat, la persona treballadora ha de reintegrar el material rebut de l'empresa.
 
Les persones treballadores que teletreballin gaudiran del dret a la desconnexió digital, amb garantia de respecte del seu temps de descans.
 
8)    Amb caràcter excepcional, l’empresa podrà establir que les seves persones treballadores prestin serveis en la modalitat de teletreball quan es declarin situacions d’emergència sanitària o contingència que precisin adoptar aquesta mesura amb caràcter preventiu i temporal.
 
9)   Les parts signants, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’acord, és reuniran periòdicament durant el primer any del procés de desenvolupament o període d’adaptació. Finalitzat aquest any, aquestes competències s’incorporaran a les funcions recollides a l’article 63 que regula les funcions del comitè intercentres.
 
S’acorda que mentre el Servei/Unitat/Àrea corresponent estigui desenvolupant la memòria o informe de no viabilitat que s’estableix a l’apartat 2, es prorrogarà l’aplicació de la modalitat de teletreball en les condicions actuals fins a la finalització dels documents esmentats anteriorment.