Skip to main content

Disposicions generals

SECCIÓ 1: ÀMBITS
 
ARTICLE 1. PARTS NEGOCIADORES I ÀMBIT D'APLICACIÓ
 
El present conveni col·lectiu és d’aplicació a l'empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A. (en endavant, SEM o l’empresa) i les persones treballadores de SEM.
 
Ha estat negociat per la Comissió Negociadora del VII Conveni Col·lectiu, integrada per la Direcció de l’empresa i els representants de la part social nomenats pel Comitè Intercentres, on estan representats els sindicats Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CCOO) i la Associació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC).
 
 
ARTICLE 2. ÀMBIT FUNCIONAL I PERSONAL
 
Els presents acords seran d'aplicació al personal amb vinculació laboral amb SEM i les seves estipulacions afectaran tot el personal, sigui quina sigui la seva modalitat contractual.
 
Queden expressament exclosos:
 
a)     El personal d'alta direcció, que es regirà d'acord amb allò que estableixen els seus propis contractes i també el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
 
b)     El personal amb funcions directives, que es regirà per l’establert en els seus propis contractes. Aquest personal ocupa els llocs de treball que la Relació de Llocs de Treball (en endavant, RLT) defineix com a llocs de treball amb funcions directives.
 
Sí estan incloses en el conveni col·lectiu totes les persones que ocupen els llocs de treball que s’indiquen a l’article 37 del conveni.
 
 
SECCIÓ 2: VIGÈNCIA, DURACIÓ, DENÚNCIA, PRÒRROGA, COMISSIÓ NEGOCIADORA
 
ARTICLE 3. VIGÈNCIA
 
El present conveni entrarà en vigor l'endemà mateix de la data en què sigui signat, excepte en aquells casos en què expressament s’indiqui una altra data d’efectes al mateix conveni.
 
 
ARTICLE 4. DURADA
 
Els efectes d’aquest conveni s’extingiran el 31 de desembre de 2023.
 
 
ARTICLE 5. DENÚNCIA

 La denúncia per a la revisió del conveni s'efectuarà per escrit abans dels dos mesos de la data del seu venciment inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.
 
La denúncia es podrà efectuar a través de l’empresa o per qualsevol dels subjectes legitimats legalment en representació de les persones treballadores de l’empresa i s'haurà de comunicar a les altres representacions, empresarial i sindical, i a l'autoritat laboral.
 
Un cop denunciat, el conveni mantindrà la ultraactivat fins que s’assoleixi un nou acord.
 
 
ARTICLE 6. PRÒRROGA
 
El conveni quedarà automàticament prorrogat en finalitzar la seva vigència i/o qualsevol de les seves pròrrogues, en els seus propis termes, pel període d'un any, si cap de les representacions no procedeix a la seva denúncia de conformitat amb allò que estableix l'article 5. En cas de pròrroga s’aplicaran automàticament els increments establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al personal de les empreses públiques, d’acord amb el disposat a l’article 32 del present conveni.
 
 
ARTICLE 7. COMISSIÓ NEGOCIADORA
 
La Comissió Negociadora del nou conveni col·lectiu es constituirà formalment en el termini màxim d'un mes a partir de la data en la qual el conveni sigui denunciat en la forma prevista. Actuaran en qualitat de president/a i secretari/a d'aquesta les persones que els/les membres de la comissió, per majoria de cadascuna de les representacions, acordin.
 
 
SECCIÓ 3: PRELACIÓ DE NORMES, ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ, VINCULACIÓ A LA TOTALITAT, GARANTIA AD PERSONAM
 
 
ARTICLE 8. PRELACIÓ DE NORMES
 
Les normes que conté el present conveni regularan amb caràcter preferent les relacions entre l’empresa SEM i les persones treballadores.
 
En allò que no hi estigui previst s'ajustarà al que disposa l'Estatut dels Treballadors i altres disposicions d'aplicació.
 
 
ARTICLE 9. ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ
 
El conjunt de pactes que conté el present conveni col·lectiu substitueix, íntegrament, les condicions, tant econòmiques com de treball, existents a la seva entrada en vigor en l’empresa, per la qual cosa aquestes i qualsevulla altres queden compreses i compensades amb la nova regulació convinguda, i això independentment del seu origen, caràcter, naturalesa, denominació i quantia, excepte aquells pactes i acords a què es fa referència a la Disposició Final.
 
Pel que fa a les disposicions futures que es puguin promulgar durant la vigència del conveni, només tindran eficàcia pràctica quan, considerades en el seu conjunt i còmput anual, superin les condicions del present conveni.

 
 
ARTICLE 10. VINCULACIÓ A LA TOTALITAT
 
Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment.
 
 
ARTICLE 11. GARANTIA AD PERSONAM
 
Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present conveni.
 
 
SECCIÓ 4: COMISSIÓ PARITÀRIA
 
 
ARTICLE 12. COMISSIÓ PARITÀRIA
 
1.  Com a òrgan per a la interpretació, seguiment, control, definició i vigilància del conveni col·lectiu es crea una Comissió Paritària. A la Comissió Paritària es poden sotmetre els conflictes col·lectius que suposin la interpretació de les normes del present conveni.
 
2.  La Comissió Paritària estarà integrada per una persona treballadora de cadascun dels sindicats signants del conveni, designats per la secció sindical de cadascun d’ells, i igual número de representants de l’empresa. Podran actuar en qualitat d'assessors/es, amb veu però sense vot, les persones que les parts designin.
 
3.   La Comissió Paritària serà presidida per un/a president/a i tindrà un/a secretari/a, designats/des per les parts d’entre els/les seus/ves integrants.
 
4.     La Comissió Paritària es reunirà amb caràcter ordinari cada trimestre i, extraordinàriament, sempre que ho sol·liciti l’empresa o qualsevulla de les organitzacions sindicals en ella representades en un termini de 10 dies des de la sol·licitud.
 
S’estableix que les qüestions pròpies de la seva competència que es plantegin a la Comissió Paritària hauran de presentar-se de forma escrita. El seu contingut serà el necessari perquè pugui examinar i analitzar l’assumpte amb coneixement de causa, havent de tenir com a contingut mínim obligatori:
 
a)  Expressió succinta i concreta de l’assumpte.
b)  Raons i fonaments que pensi que li assisteixen al/a la proponent.
c)  Proposta o petició concreta que es formulés a la comissió.
 
L’escrit de consulta s’acompanyarà dels documents necessaris per a la millor comprensió i resolució de l’assumpte.
 
La comissió podrà recavar, per via d’ampliació, la informació o la documentació que estimi pertinent per a una millor o més completa informació de l’assumpte; a l’efecte es donarà un termini al proponent que no podrà excedir de 5 dies hàbils.
 
La Comissió Paritària, un cop rebut l’escrit de consulta o, en el seu cas, completada la informació pertinent, disposarà d’un termini no superior a 20 dies hàbils per, en cas d’acord, resoldre la qüestió suscitada emetent la corresponent resolució.
 
La Comissió paritària serà, en primera instància, l’òrgan per resoldre les discrepàncies sorgides en els períodes de consulta que preveuen els articles 40, 41, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors. De continuar les discrepàncies les parts es sotmeten al mecanisme de conciliació i mediació davant el TLC.
 
També serà, en primera instància, l’òrgan per solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir per a la no aplicació de les condicions de treball a què es refereix l'article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors. En cas de persistir les discrepàncies les parts es sotmeten al mecanisme de conciliació i mediació davant el TLC.
 
5.  Del què s’hagi tractat a les reunions de la Comissió Paritària es redactarà un acta que signarà una persona designada per organització. Els acords es prendran per majoria simple de vots dins de cadascuna de les representacions socials i empresarial. Per poder adoptar acords, haurà d’assistir a la reunió de la comissió un mínim del 50% de cadascuna de les dues parts, social i empresarial, i addicionalment ha d’estar present el 50% de cadascuna de les organitzacions representades.
 
En cas de discrepància en el sí de la Comissió Paritària les parts pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.
 
6.  El domicili de la Comissió Paritària, a efectes de comunicacions, serà la seu social de l’empresa que avui està al carrer Pablo Iglesias, 101-115 de L’Hospitalet de Llobregat (08908), tot i que es reunirà on el/la president/a designi. En aquest domicili existirà un registre per poder deixar els escrits.
 
En la primera reunió de la Comissió Paritària les parts designaran les persones que la integraran durant la vigència del conveni i nomenaran