Skip to main content

Excedències

ARTICLE 57. EXCEDÈNCIES

L’excedència podrà ser:

1.- Excedència per càrrec públic o sindical: es tracta d’una excedència forçosa que donarà dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l’antiguitat de la seva vigència i es concedirà, prèvia comunicació escrita a l’empresa, per a la designació o elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al treball i/o per l’exercici de funcions sindicals, d’àmbit provincial o superior, sempre que la central sindical a la què pertanyi la persona treballadora tingui la suficient representativitat legal.

La reincorporació haurà de sol·licitar-se i fer-se efectiva dins del termini de 30 dies naturals següents al cessament en el càrrec públic i/o sindical, podent ser immediata la reincorporació. La no reincorporació en el termini màxim de 30 dies suposa la baixa definitiva de l’empresa. Es pot gaudir sense limitació temporal mentre estigui vigent la designació o elecció i no requereix cap preavís temporal.

Aquesta excedència dona dret a formació dins del Pla de Formació de l’empresa i no és incompatible amb cap altra activitat retribuïda.

2.- Excedència voluntària: preavisant amb 30 dies d’antelació, les persones treballadores amb una antiguitat mínima d’1 any a l’empresa tenen dret a una excedència voluntària per un termini no inferior a 4 mesos i no superior a 5 anys. Aquest dret només podrà exercitar-se una altra vegada per la persona treballadora si han transcorregut 2 anys des de la finalització de l'anterior excedència. Es pot fraccionar en períodes mínims de 4 mesos.

La persona treballadora excedent conserva només un dret preferent a la reincorporació en les vacants d’igual categoria que haguessin ocupat a l'empresa. Si la persona treballadora no sol·licita el reingrés o la pròrroga 30 dies abans d’acabar la seva excedència, causarà baixa definitiva i automàtica en SEM.
Aquesta excedència no computa a efectes d’antiguitat, aturant-la i continuant el còmput en el moment de la reincorporació efectiva a l’empresa.

3.- Excedència per cura de familiars: les persones treballadores tindran dret a un període d’excedència, no superior a 4 anys, per atendre la cura de cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que siguin provisionals, a contar des de la data de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.

També tindran dret a un període d’excedència, de duració no superior a 2 anys, per atendre la cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per ell/ella mateix/a i no desenvolupi activitat retribuïda.

L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de la persona treballadora i podrà gaudir-se de forma fraccionada i sense cap limitació. No obstant, si dues o més persones treballadores de l’empresa generessin aquest dret per una mateixa persona, l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades del seu funcionament.
Quan un/a nou/nova causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici del mateix finalitzarà, si s’escau, el que s’estigués gaudint.

El període en el qual la persona treballadora romangués en situació d’excedència, d’acord amb l’establert anteriorment, serà computable a efectes d’antiguitat i la persona treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, als quals el/la convocarà l’empresari, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. Durant el temps d’excedència tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. No obstant, quan la persona treballadora formi part d’una família que tingui oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria general, i fins un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial.

No es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral amb l’excepció que aquesta millori les possibilitats de conciliació familiar.
Aquesta excedència computa a efectes d’antiguitat i dona dret a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.
 

4.- Excedències especials:

A. Excedència especial de caràcter personal:
Sol·licitant per escrit amb 30 dies d’antelació, tot el personal tindrà dret a gaudir d’una excedència especial de caràcter personal , amb reserva del lloc de treball, la durada màxima de la qual serà com a màxim de 24 mesos, fraccionables en períodes mínims de tres mesos. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.
Aquesta excedència es pot finalitzar amb un preavís de 30 dies. Es podrà tornar a gaudir, amb una carència del mateix període gaudit i com a màxim un any.

Igualment, aquesta excedència dona dret al còmput d’antiguitat i carrera professional/ sistema d’incentivació, així com a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.

Aquesta excedència especial no es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral, nova o ja existent, per a una altra empresa.

El seguiment de la concessió d’aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió Paritària.

B. Excedència especial ONG o exèrcit:
Sol·licitant per escrit amb 30 dies d’antelació, tret de situacions d’emergència sanitària, tot el personal tindrà dret a gaudir d’una excedència no retribuïda, amb reserva del lloc de treball. La duració d’aquesta excedència serà, com a màxim, de 36 mesos, mentre es mantingui el fet causal. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.

Aquesta excedència no es fraccionable i finalitzarà amb un preavís de 30 dies. Es podrà tornar a gaudir, sense necessitat de temps mínim entre elles, per diferents fets causals o pel mateix.
Igualment, aquesta excedència dona dret al còmput d’antiguitat i carrera professional/ sistema d’incentivació, així com a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.

Aquesta excedència no permet desenvolupar cap relació laboral retribuïda simultàniament.

El seguiment de la concessió d’aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió Paritària.

 

C. Excedència especial estudis i formació:
Sol·licitant per escrit amb 30 dies d’antelació, tot el personal tindrà dret a gaudir d’una excedència especial no retribuïda amb reserva del lloc de treball, la durada màxima de la qual serà la de la formació per la què es demana, i es podrà gaudir de forma fraccionada. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.

Aquesta excedència es pot interrompre o finalitzar amb un preavís de 30 dies. Es podrà tornar a gaudir, sense limitació.
Igualment, aquesta excedència dona dret al còmput d’antiguitat i carrera professional/ sistema d’incentivació, així com a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.

Aquesta excedència especial no es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral, nova o ja existent, per a una altra empresa.

El seguiment de la concessió d’aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió Paritària.

 

D. Excedència especial per a l’adquisició de l’experiència laboral prèvia requerida per promocionar a SEM.
Sol·licitant per escrit amb 15 dies d’antelació, tot el personal tindrà dret a gaudir d’aquesta excedència no retribuïda, amb reserva del lloc de treball, la durada màxima de la qual serà el temps requerit com a experiència prèvia. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.

Aquesta excedència no es pot interrompre i s’ha de finalitzar amb un preavís de 30 dies. Es podrà tornar a gaudir sense limitacions.

Igualment, aquesta excedència dona dret al còmput d’antiguitat i carrera professional/ sistema d’incentivació, així com a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.

Aquesta excedència especial no es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral, nova o ja existent, diferent a la requerida per promocionar a SEM, per a una altra empresa.

El seguiment de la concessió d’aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió Paritària.

 

E. Excedència especial per al desenvolupament de tasques professionals a altres entitats publiques.
Sol·licitant per escrit amb 15 dies d’antelació, tot el personal tindrà dret a gaudir d’aquesta excedència no retribuïda, amb reserva del lloc de treball, la durada màxima de la qual serà fins a 36 mesos, no fraccionables. Durant aquesta suspensió no existirà obligació de cotització a la seguretat social.

Aquesta excedència es pot interrompre o finalitzar amb un preavís de 30 dies. Es podrà tornar a gaudir sense limitació.
Igualment, aquesta excedència dona dret al còmput d’antiguitat i carrera professional/ sistema d’incentivació, així com a formació dins del Pla de Formació de l’empresa.

Aquesta excedència especial no es pot utilitzar per iniciar o ampliar una relació laboral, nova o ja existent, per a una altra empresa del sector privat.

El seguiment de la concessió d’aquesta excedència es realitzarà mitjançant la Comissió Paritària.