Skip to main content

Permisos i llicències retribuïdes

ARTICLE 56. PERMISOS i LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

1.- Les persones treballadores de SEM podran absentar-se del treball amb dret a remuneració, previ avís i justificant-lo, en els següents supòsits i de conformitat amb el següent detall:

a) Per matrimoni o unió estable de parella que es constitueixi d'acord amb la normativa de parelles estables recollida al llibre segon del Codi Civil de Catalunya: 15 dies naturals consecutius. Aquests dies es podran gaudir, a elecció de la persona treballadora, bé amb posterioritat al fet causant, durant com a màxim dotze mesos després, bé iniciant-los fins a una setmana abans del fet causant.

b) Per mort de parents fins al tercer grau de consanguinitat o segon d’afinitat: 3 dies naturals si és en el mateix municipi on la persona treballadora tingui el domicili; 4 dies naturals si els fets tenen lloc fora del domicili de la persona treballadora però dintre de la seva província; 5 dies naturals si és fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies naturals si els fets tenen lloc fora de Catalunya.

La data d’inici d’aquest permís començarà des del primer dia laborable per la persona treballadora, a partir de la defunció i essent els dies consecutius. Excepcionalment, si els tres dies, malgrat ser laborables per l’afectat/da, són festius a efectes del registre civil, el permís es podrà iniciar en el següent dia laborable posterior a la mort que garanteixi al menys poder fer un dia de gestions administratives al registre.

Si la defunció es produeix mentre la persona treballadora està gaudint d’un altre permís, aquest permís finalitzarà i s’iniciarà, a partir de la defunció i en les condicions descrites, el permís regulat en aquest epígraf.

c) Per accident, malaltia greu o hospitalització (inclosa la domiciliària) de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies si és en el mateix municipi on la persona treballadora tingui el domicili; 4 dies si els fets tenen lloc fora del domicili de la persona treballadora però dintre de la seva província; 5 dies si és fora de la seva província però dintre de Catalunya i 6 dies si els fets tenen lloc fora de Catalunya. Es considera hospitalització també l’estada a urgències de 24 hores o més.

Aquest permís es podrà gaudir, a elecció de la persona treballadora, de forma fraccionada (fraccions mínimes d'una jornada) des de l’inici del fet causant (o nit anterior si treball nocturn) fins al cinquè dia natural, inclòs, següents a l’alta hospitalària.

d) En cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització però amb repòs, i en cas de proves diagnòstiques amb repòs, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat es tindrà dret a un permís de 2 dies.

En cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització però amb anestèsia general o epidural o CMA s’ampliarà a 3 dies.

En cas que sigui necessari un desplaçament de municipi, el permís, en tots els casos, serà de 4 dies, amb les mateixes condicions regulades en aquest epígraf.

Aquest permís es podrà gaudir, a elecció de la persona treballadora, de forma fraccionada (fraccions mínimes d'una jornada) des de l’inici del fet causant (o nit anterior si treball nocturn) fins al cinquè dia natural, inclòs, següents a l’alta hospitalària.

e) Un dia en cas de cirurgia sense hospitalització ni repòs, prova diagnòstica invasiva sense repòs o estada en urgències inferior a 24 hores de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. L’inici d’aquest permís serà el primer dia laborable per la persona treballadora, o nit anterior en cas de treball nocturn, al fet causant en cas de cirurgia i la jornada del fet causant en cas d’estada en urgències i prova diagnòstica invasiva.

El llistat de proves diagnòstiques serà determinat per la comissió paritària del conveni. Mentre no estigui aprovat el llistat s’acceptarà la definició de “prova diagnòstica invasiva” del col·legi de metges de Barcelona.

f) Fins a un màxim de 16 hores anuals per assistir a la visita d'un especialista mèdic o la realització d'una prova diagnòstica en l'àmbit del Servei Català de la Salut, sempre que l'horari de consulta o prova coincideixi amb l'horari laboral i prèvia sol·licitud amb la màxima antelació possible i justificació documental. En el cas del torn de nit es podrà gaudir d’aquest permís si l’hora d’inici de la visita o la prova és durant les tres primeres hores següents a la finalització de la jornada de treball.

En cas de personal amb torns de 12 o 24 hores podran gaudir fins a un màxim de 24 hores en mòduls de 12 hores.

En cas de proves diagnòstiques invasives que requereixin una preparació o convalescència importants, la persona treballadora podrà fer ús d'aquest crèdit anual per cobrir aquestes circumstàncies. També el personal del torn de nit tindrà dret a l'ús d'aquest crèdit per cobrir aquestes circumstàncies

Per al torn de nit, en cas que aquestes proves diagnòstiques invasives requereixin una preparació o convalescència, la persona treballadora podrà fer ús d’aquest crèdit per cobrir aquestes circumstàncies, encara que la prova no coincideixi amb la jornada de treball.

g) Per trasllat de domicili, 1 dia en la mateixa localitat; 2 dies si és fora de la localitat però dins dels 20 quilòmetres a partir del domicili ; 3 dies si és dins de la província de residència fora d’aquest límit de 20 quilòmetres i 4 dies fora de la província de residència. Els dies poden no ser consecutius però han d’estar entre els 7 o 14 dies a comptar des del trasllat segons aquest sigui dins o fora de la província.

h) Per concórrer a exàmens acadèmics oficials o professionals. Es concedirà el dia en què aquest es produeixi o la nit anterior, a elecció de la persona treballadora.

Es donarà el mateix tractament per als exàmens de la Junta Permanent de Català i/o el Consorci de Normalització Lingüística.

En cas d’exàmens fora de la província que estiguin vinculats directament a les funcions que es desenvolupen a SEM el permís s’ampliarà a 2 dies.

Les parts signants desenvoluparan el concepte d’examen d’àmbit professional.

i) Un dia per matrimoni de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. El dia de permís haurà de coincidir amb el dia de l’esdeveniment o celebració. En cas de treball nocturn, el permís es podrà iniciar la nit anterior al fet causant. Aquest permís s’ampliarà a 2 dies en cas de matrimoni fora de la CCAA.

j) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal, inclòs el de sufragi i la renovació del permís de conduir, en cas que sigui condició imprescindible per l’execució de la seva professió, durant el temps indispensable per complir-los degudament justificats.

En el cas de citació a un judici sempre que s’actuï com a testimoni, jurat o pèrit, la persona treballadora tindrà el dret de sol·licitar la compensació de les hores indispensables per complir amb el seu deure.

En cas de citació per l’autoritat o jurisdicció no laboral competent per prestar declaració sobre un cas relacionat amb la prestació de serveis al SEM es tindrà dret, si el dia de citació no és de prestació de serveis, a la compensació d’una jornada de treball.

 

2.- Suspensions i permisos del contracte per conciliació de la vida familiar i/o violència de gènere: s’estarà a la regulació dels articles 37 i 48 de l’Estatut dels Treballadors amb les millores indicades en aquest article.

a) En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, les persones treballadores tenen dret a una hora d’absència del treball, que poden dividir en dues fraccions, per a la cura del/de la lactant fins que aquest/a compleixi nou mesos. La durada del permís s’incrementa proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora per a la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes. Per les característiques del servei, s'acorda que el període de lactància es pugui acumular a instància de la persona treballadora en jornades de treball a raó d'una hora en el cas de torns de 12 o menys hores i a raó de 2 hores en el cas de torns de 24 hores. Aquests permís podrà ser gaudit indistintament pels dos progenitors de forma individual.

La reducció de jornada que preveu aquest apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores sense que se’n pugui transferir l’exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dues persones treballadores del SEM exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcció en pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que ha de comunicar per escrit.

Les persones treballadores que compactin la lactància podran, en cas de reducció de jornada, gaudir de les mateixes hores de lactància que si estiguessin a jornada completa.

b) Les persones treballadores tenen dret a absentar-se del treball durant una hora en el cas de naixement prematur del fill o la filla, o quan, per qualsevol causa, aquest hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part. Així mateix, tenen dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

c) Per tal de garantir les necessitats especials dels/de les empleats/empleades públics/ques de les administracions de Catalunya que tenen fills/filles amb discapacitat psíquica, física o sensorial, les persones treballadores de l’empresa en aquesta situació tindran dret a la flexibilitat horària necessària que els/les permeti conciliar els horaris dels centres d’educació especial o altres centres on rebi atenció el/la fill/a discapacitat/da amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar. A aquests efectes, les persones treballadores de l’empresa amb fills/es discapacitats/des gaudiran de dues hores de flexibilitat horària diària. També tindran dret a un permís retribuït pel temps que sigui necessari per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el/la fill/a o bé per acompanyar a aquest/a si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. En el supòsit que dues persones generin el mateix dret per un subjecte causant, les dues el podran gaudir.

d) El personal de l’empresa que per raó de guarda legal té cura directa d’un/a infant de menys de sis anys o d’una persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i també els/les que tenen al seu càrrec directe un o una familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda de més del 64%, que en depèn i en requereix una dedicació especial, tenen dret a una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament. Aquesta millora en la percepció de la retribució és incompatible amb la realització de qualsevol altra tasca retribuïda.

e) En el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de treball per raó de guarda legal d’un/a infant, el personal de l’empresa té dret a percebre el 100% de la retribució fins que el/la infant tingui un any com a màxim. Aquesta millora en la percepció de la retribució és incompatible amb la realització de qualsevol altra tasca retribuïda.

Si ambdós/ambdues progenitors/es, persones treballadores de la mateixa empresa, generessin aquest mateix dret pel/per la mateix/a subjecte causant, es garanteix l’exercici simultani del dret a la reducció però només una persona treballadora tindrà dret a percebre el 100% de la retribució en concepte de reducció per guarda legal. En tot cas, quedarà garantit el dret a percebre el 100% de la retribució per reducció per guarda legal si aquestes persones treballadores exerceixen el seu dret a la reducció de manera no simultània.

f) En els supòsits d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un/a infant menor de tres anys, en el cas de reducció d’un terç de la jornada de treball, el personal de l’empresa té dret a percebre el 100% de les retribucions durant setze setmanes, comptades a partir de la finalització del permís a què fa referència l’article 56.2 del conveni. Aquesta millora en la percepció de la retribució és incompatible amb la realització de qualsevol altra tasca retribuïda.

g) Les persones treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de víctimes del terrorisme tindran dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, a la reducció de la jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o de la reordenació del temps de treball, o mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables pel SEM.

També tindran dret a fer el seu treball totalment o parcialment a distància o a deixar de fer-ho si aquest fos el sistema establert, sempre en tots dos casos que aquesta modalitat de prestació de serveis sigui compatible amb el lloc i funcions desenvolupades per la persona al SEM.

Aquests drets es podran exercitar en els termes que per a aquests supòsits concrets contempla l'acord entre la Direcció i les persones treballadores afectades.

Les faltes d’assistència de les persones treballadores víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades pel temps i en les consideracions en que així ho determinin els serveis socials d’atenció o de salut segons procedeixi.

La situació de violència de gènere exercida sobre les persones treballadores que dona dret al naixement dels anteriors drets laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis fins que el/la jutge/ssa dicti l’esmentada ordre de protecció.

Serà suficient per considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de la persona treballadora víctima de la violència de gènere un dictamen dels serveis socials.

h) La persona treballadora, tant assistencial com d’administració, tindrà dret a acumular els períodes de reducció meritats en una jornada complerta i consecutiva a cada període de generació.


3.- Hores recuperables per assumptes propis.
El temps per assumptes propis és un dret recuperable, sense necessitat de justificació, que cal tramitar amb antelació suficient per garantir la cobertura del servei i no es pot acumular als períodes de vacances.

El personal amb horari d’administració podrà disposar d’una borsa de 48 hores recuperables per assumptes propis. Es podran sol·licitar en mòduls d’hores que s’hauran de retornar en mòduls de, com a mínim, 1 hora de treball efectiu dins el mes següent al seu gaudiment. Així mateix, es podran sol·licitar fins a un màxim de 2 jornades complertes de treball que s’hauran de retornar en els dos mesos següents al seu gaudiment com a mínim en mòduls d’una hora de treball efectiu.

Caldrà comunicació prèvia al Director de l’àrea respectiva.

Les hores a retornar utilitzades per causes mèdiques degudament justificades queden excloses del topall de 48 hores.

El personal assistencial podrà disposar de 24 hores semestrals de caràcter recuperable per assumptes propis, no acumulables a vacances. La utilització d'aquestes hores es produirà d'acord amb les necessitats del servei en fraccions mínimes de 12 hores en els torns assistencials.

Es fa constar que, dins d’aquestes hores la persona treballadora podrà dedicar el temps que precisi per la cura i atenció de les seves mascotes. Si exhaurides aquestes 48h la persona treballadora necessités hores per cura de la mascota (entenent com a mascota: gats, gossos i fures amb xip i identificades amb la cartilla sanitària que acrediti la pertinença a la persona treballadora) se li concediran fins a 3 dies addicionals a l’any de caràcter recuperable per hospitalització, operació o mort de la mateixa, justificant-ho amb la corresponent factura del veterinari.