Skip to main content
Cerca avançada
Termes de la cerca
Tipus de contingut

Coincidències exactes
Cerca d'etiquetes
Opcions de dates
Actualitzat després de
Actualitzat abans de
Creat després de
Creat abans de

Resultats de la cerca

S'han trobat 150 resultats en total

Disposicions generals

Sistema d'Emergències Mèdiques Disposicions generals

SECCIÓ 1: ÀMBITS ARTICLE 1. PARTS NEGOCIADORES I ÀMBIT D'APLICACIÓ El present conveni col·lectiu és d’aplicació a l'empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A. (en endavant, SEM o l’empresa) i les persones treballadores de SEM. Ha estat negociat per ...

Classificació professional

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 1: CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL  ARTICLE 13. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL Les persones treballadores afectades pel present Conveni s'integraran en un dels grups professionals que assenyalem a continuació: ·       Grup A: o   Subgrup A.1.1.           Metge...

Contractació i cessament

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 2: CONTRACTACIÓ I CESSAMENT  ARTICLE 15. CONTRACTACIÓ I BORSA DE TREBALL A)  CONTRACTACIÓ 1.- L’ingrés al treball es podrà realitzar de conformitat amb qualsevol de les modalitats de contractació que regula l'Estatut dels Treballadors o de les disposici...

Trasllat, selecció i promoció del personal

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 3: TRASLLAT, SELECCIÓ I PROMOCIÓ DEL PERSONAL  ARTICLE 18. PROVEÏMENT DE LLOCS DE TREBALL 1.- Principis generals: La selecció del personal de SEM s’efectuarà de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a garantia del contingut de ...

Jornades i temps de treball

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 4: JORNADES I TEMPS DE TREBALL  ARTICLE  22.  JORNADA  I  DRETS  AD  PERSONAM     VINCULATS A LA JORNADA Jornada ordinària i jornada ad personam 1.- La jornada de treball ordinària d’aquesta empresa pel 2022 és la següent: a)    Per a les persones treba...

Vacances i períodes de descans

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 5: VACANCES I PERÍODES DE DESCANS  ARTICLE 26. VACANCES I PERÍODES DE DESCANS RETRIBUÏT 1.        El període de vacances anuals retribuïdes és de 31 dies naturals per a tot el personal de l’empresa, o la part proporcional que correspongui quan el temps ...

Mobilitat

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCCIÓ 6: MOBILITAT  ARTICLE 28. DESPLAÇAMENT PER NECESSITAT DEL SERVEI Quan per necessitats del servei s’hagi de prestar serveis en una Unitat Assistencial, centre de treball i/o base en població diferent a l’habitual, i sense perjudici de la resta de condic...

Teletreball

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions de treball

SECCIÓ 7: TELETREBALL  ARTICLE 31. TELETREBALL El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aque...

Estructura salarial

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions retributives

SECCIÓ 1: ESTRUCTURA SALARIAL ARTICLE 32. CONDICIONS ECONÒMIQUES I ESTRUCTURA SALARIAL 1.- Tots els increments retributius i les millores addicionals que siguin d’aplicació al personal de SEM s’abonaran, excepte pacte en contra, en la forma i quantia màxima ...

Retribucions

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions retributives

SECCIÓ 2: RETRIBUCIONS ARTICLE 33. RETRIBUCIONS BÀSIQUES Les retribucions bàsiques comprenen el salari base i el complement personal d’antiguitat. A) Salari base: el salari base és la part de la retribució de la persona treballadora fixada per unitat de tem...

Sistema de carrera professional, incentivació i desenvolupament professional

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions retributives

SECCIÓ 3: SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL, INCENTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL ARTICLE 49. CARRERA PROFESSIONAL 1.- Concepte de Carrera Professional La Carrera Professional (en endavant, CP) és un sistema d’estímul, reconeixement a l’esforç personal...

Condicions generals, retribució jornades especials i condicions ad personal

Sistema d'Emergències Mèdiques Condicions retributives

SECCIÓ 4: CONDICIONS GENERALS, RETRIBUCIÓ JORNADES ESPECIALS I CONDICIONS AD PERSONAM ARTICLE 52. RETRIBUCIÓ DE LES JORNADES INFERIORS A LA JORNADA MÀXIMA ORDINÀRIA L’import de les retribucions pactades en aquest conveni fan referència a la jornada anual est...

Permisos i llicències retribuïdes

Sistema d'Emergències Mèdiques Permisos, llicències i excedències

ARTICLE 56. PERMISOS i LLICÈNCIES RETRIBUÏDES 1.- Les persones treballadores de SEM podran absentar-se del treball amb dret a remuneració, previ avís i justificant-lo, en els següents supòsits i de conformitat amb el següent detall: a) Per matrimoni o unió...

Excedències

Sistema d'Emergències Mèdiques Permisos, llicències i excedències

ARTICLE 57. EXCEDÈNCIES L’excedència podrà ser: 1.- Excedència per càrrec públic o sindical: es tracta d’una excedència forçosa que donarà dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l’antiguitat de la seva vigència i es concedirà, prèvia comuni...

Formació

Sistema d'Emergències Mèdiques Formació

ARTICLE 58. FORMACIÓ: NOU MODEL HORES FORMACIÓ I ALTRES ACTIVITATS NO ASSISTENCIALS DIRECTES 1.- El personal de SEM tindrà accés a una formació continuada que respongui a l’exigència de la millor organització assistencial dels serveis sanitaris i administrati...

Jubilacions

Sistema d'Emergències Mèdiques Jubilacions

ARTICLE 59. JUBILACIONS 1.- Jubilació parcial. D'acord amb el que disposa la normativa vigent, les persones treballadores que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social, podran accedir a la ju...

Drets sindicals

Sistema d'Emergències Mèdiques Drets sindicals

ARTICLE 60. LLIBERTAT SINDICAL SEM respecta i garanteix el dret a la lliure sindicació i organització de les persones treballadores afectats per aquest Conveni i a no discriminar, perjudicar o sancionar amb motiu de la seva afiliació i exercici de drets sindi...

Millores socials

Sistema d'Emergències Mèdiques Millores socials

ARTICLE 74. COMPLEMENT PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL L'empresa complementarà fins el 100% del salari real la prestació en els supòsits d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident amb el límit màxim de 18 mesos des de l’inici de l’incapa...

Salut laboral

Sistema d'Emergències Mèdiques Salut laboral

ARTICLE 89. COMITÈ DE SALUT LABORAL El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. Cadascuna de les parts designarà fins a 9 membres e...

Normativa disciplinària

Sistema d'Emergències Mèdiques Normativa disciplinària

ARTICLE 93. INCOMPATIBILITAT I NO CONCORRÈNCIA Són de plena aplicació al personal comprès dintre de l’àmbit d’aquest conveni les normes sobre incompatibilitats contingudes en la normativa legal vigent en cada moment aplicada per la Generalitat de Catalunya. ...