Skip to main content

Sistema de carrera professional, incentivació i desenvolupament professional

SECCIÓ 3: SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL, INCENTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

ARTICLE 49. CARRERA PROFESSIONAL

1.- Concepte de Carrera Professional

La Carrera Professional (en endavant, CP) és un sistema d’estímul, reconeixement a l’esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per les persones treballadores de SEM en el seu lloc de treball, que reconeix als/a les professionals assistencials sanitaris/es: la tasca assistencial, formativa, docent i investigadora en el
Pàgina 39 de 92
sistema sanitari, com a elements de millora i progressió assolides al llarg de la vida professional. També reconeix l’aportació personal al resultat, l’adaptació al projecte d’empresa i l’esforç per adaptar-se a un model organitzatiu de l’entitat. Comporta una retribució específica per a l’assoliment dels mèrits i requisits exigits per a cadascun dels nivells definits i en el marc de la missió de l’empresa i en concordança amb els objectius de l’organització.

2. Característiques del sistema de CP.

Els principis bàsics que suporten aquest sistema són el següents:

 • Voluntària: els/les professionals de l’empresa poden optar lliurement tant a l’accés del sistema de CP com en el canvis de nivell, sense que en cap cas tingui caràcter obligatori.
 • Avaluable: per tal de garantir la transparència i la seva objectivitat, els aspectes de la CP requereixen un barem d’avaluació quantificable.
 • Revisable: la CP és un element actiu, i per tant subjecte a canvis.
 • Participativa: amb la creació del Comitè d’Avaluació de la CP.
 • Remunerada: amb l’assignació econòmica corresponent per cada nivell i grup professional definit en la CP.
 • Consolidació: cada 4 anys ordinàriament es revisarà el compliment dels criteris de permanència de totes les persones treballadores per mantenir els nivells assolits. No obstant, el Comitè d’Avaluació podrà revisar, sempre que ho consideri oportú, el compliment dels criteris de qualsevol persona treballadora per mantenir els nivells assolits. Els nivells 1 i 2 són consolidables i no són revisables. En el cas dels nivells 3 i 4, en cas de revisió mai es podrà descendir més d’un nivell cada quatre anys. En cas de descens de nivell el requisit per tornar a assolir el nivell perdut serà, únicament, la consecució dels criteris que van motivar la pèrdua de nivell.

3.- Aplicació de la Carrera Professional

La CP és d’aplicació als grups professionals:

 •  Metge/ssa
 • Infermer/a
 • Psicòleg/a

4.- Definició dels nivells de la CP

4.1- Per a Metge/ssa:

Nivell bàsic: és el del/de la professional amb la titulació de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia que reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional amb la titulació de Llicenciat/a o Grau en Medicina i Cirurgia que acredita tenir un mínim de 4 anys amb la titulació indicada i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.
Pàgina 40 de 92
Nivell 2: és el del/de la professional amb la titulació de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional amb la titulació de Llicenciat/a o Grau en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional amb la titulació de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

4.2. Per a Infermer/a:

Nivell bàsic: és el del/de la professional amb la titulació de Diplomat/da Universitari/a d’Infermeria o Grau Universitari d’Infermeria que reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional amb la titulació de Diplomat/da Universitari/a d’Infermeria o Grau Universitari d’Infermeria que acredita tenir un mínim de 4 anys amb la titulació indicada i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 2: és el del/de la professional amb la titulació de Diplomat/da Universitari/a d’Infermeria o Grau Universitari d’Infermeria que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional amb la titulació de Diplomat/da Universitari/a d’Infermeria o Grau Universitari d’Infermeria que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional amb la titulació de Diplomat/da Universitari/a d’Infermeria o Grau Universitari d’Infermeria que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

4.3. Per a Psicòleg/a:

Nivell bàsic: és el del/de la professional amb la titulació de Grau Universitari de Psicologia que reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional amb la titulació de de Grau Universitari de Psicologia que acredita tenir un mínim de 4 anys amb la titulació indicada i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 2: és el del/de la professional amb la titulació de de Grau Universitari de Psicologia que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional amb la titulació de de Grau Universitari de Psicologia de Grau Universitari de Psicologia que acredita una permanència mínima
Pàgina 41 de 92
de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional amb la titulació de de Grau Universitari de Psicologia que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la Comissió Avaluadora.

 

5.- Retribució del model de carrera
S’estableix un complement per a cada nivell i grup professional detallat a l’Annex 1. Aquesta retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre.

Aquesta retribució associada a cada nivell de CP està referida a jornada completa, definida en el conveni col·lectiu en el seu article 22. Les jornades anuals inferiors es retribuiran proporcionalment.

6.- Comitè d’Avaluació.
1. Composició.
Es constituirà un Comitè d’Avaluació per cadascun del conjunt dels següents grups professionals:

 • Metge/ssa
 • Infermer/a
 • Psicòleg/a

Cada Comitè d’Avaluació tindrà la següent composició genèrica:

 • 3 membres de la Direcció (en la mesura del possible s’intentarà que siguin del mateix Grup Professional a avaluar).
 • 1/Una membre de Gestió de Persones.
 • 3 persones treballadores del grup professional a avaluar
 • 1/Una representant legal de les persones treballadores que formi part del grup professional i designat/da pel Comitè Intercentres.

Les persones que conformaran aquest Comitè d’Avaluació s’adaptaran al grup professional a avaluar i, un cop constituïts els diversos comitès, tindran una vigència igual a la del conveni col·lectiu.

2. Normes generals d’actuació del Comitè d’Avaluació.

Les decisions del Comitè d’Avaluació es prendran per majoria absoluta, requerint al menys 5 vots dels 8 possibles.
El Comitè d’Avaluació es dotarà d’un reglament intern de funcionament.

Cap dels/de les membres podrà participar en la sessió o sessions en què es procedeixi a l’avaluació d’ell/a mateix/a.
Els/Les membres del Comitè d’Avaluació tenen obligació de garantir la confidencialitat de la totalitat de la informació i dades aportades.

El Comitè d’Avaluació determinarà un òrgan estable que tindrà la funció de resoldre, amb caràcter inapel·lable, les reclamacions que es poguessin presentar. La
Pàgina 42 de 92
composició d’aquest òrgan serà de 3 persones, que formen part del Comitè d’Avaluació, i amb la següent representació:

 • 1/Una membre de la Direcció
 • 1/Una representant legal de les persones treballadores, designat/da pel Comitè Intercentres
 • 1/Una membre designat/da pel propi Comitè d’Avaluació

3. Funcions del Comitè d’Avaluació.
Una vegada constituït, el Comitè d’Avaluació és el responsable de:

 • Publicar la convocatòria del sistema CP.
 • Coordinació de tots els processos administratius de recollida de dades, instruments de valoració, designació dels/de les avaluadors/es quan sigui necessari i tots els extrems que facilitin la tasca d’avaluació (certificacions, títols, etc.).
 • Confecció i publicació de la llista provisional del personal admès al procés de CP d’acord amb les bases que la desenvolupen.
 • Recollida i resolució de les reclamacions i/o aportacions, en el seu cas, que poguessin derivar-se de la llista provisional d’admesos/es.
 • Publicar la llista definitiva d’admesos/es al procés.
 • Valoració dels/de les candidats/es, una vegada tingui el Comitè d’Avaluació en el seu poder la totalitat de la documentació requerida.
 • Resoldre els dubtes que poguessin sorgir i facultat per a recaptar tota la informació que consideri necessària per al bon funcionament del procés avaluador.
 • Publicar la llista resultant del procés d’avaluació per a cadascun dels nivells.
 • Comunicació a l’/la interessat/da del resultat.

7.- Accés i terminis del sistema CP.

7.1. Accés al sistema de CP
Podran accedir al sistema de CP els/les professionals de SEM que reuneixin els requisits d’accés següents:
a) Sol·licitud del/de la professional, confeccionada en model normalitzat.
b) Currículum normalitzat que presentarà el/la candidat/a.
c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
d) Qüestionari d’autoavaluació confeccionat pel/per la candidat/a, si s’escau.
e) Qüestionari d’avaluació del/de la candidat/a confeccionat pel/per la seu/seva comandament.
f) Qüestionari d’avaluació del/de la candidat/a confeccionat per un/a membre del mateix grup professional que el/la candidat/a, si s’escau. Aquest/a membre serà designat/da pel Comitè d’Avaluació corresponent.

7.2. Terminis del sistema de CP.
Pàgina 43 de 92
La convocatòria per assolir el nivell per la persona treballadora que reuneixi els requisits establerts en aquest conveni serà anual i establirà els terminis de presentació de la documentació que el/la candidat/a ha de lliurar al Comitè d’Avaluació.
La tasca dels diversos Comitès Avaluadors haurà de finalitzar com màxim el dia 30 de setembre de cada any.

 

ARTICLE 50. SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL.

1. Concepte del Sistema d’Incentivació i Desenvolupament Professional (en endavant, SIDP).
La incentivació i desenvolupament professional és un sistema d’estímul, reconeixement a l’esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per les persones treballadores de SEM en el seu lloc de treball. Reconeix la tasca en l’àmbit de l’empresa i valora com a elements de millora i progressió assolides al llarg de la vida professional, així com l’aportació personal al resultat, l’adaptació al projecte d’empresa i l’esforç per adaptar-se a un model organitzatiu de l’entitat i que comporta una retribució específica per l’assoliment dels mèrits i requisits exigits per a cadascun dels nivells definits i en el marc de la missió de l’empresa i en concordança amb els objectius de l’organització.

2. Característiques de l’SIDP.
Els principis bàsics que suporten aquest sistema són el següents:

 • Voluntària: els/les professionals de l’empresa poden optar lliurement a l’accés de l’SIDP, així com als canvis de nivell, sense que en cap cas tingui caràcter obligatori.
 • Avaluable: per tal de garantir la transparència i la seva objectivitat, els aspectes de l’SIDP requereixen un barem d’avaluació quantificable.
 • Revisable: l’SIDP és un element actiu, i per tant subjecte a canvis.
 • Participativa: amb la creació del Comitè d’Avaluació de l’SIDP.
 • Remunerada: amb l’assignació econòmica corresponent per cada nivell i grup professional definit en l’SIDP.
 • Consolidació: els nivells 1 i 2 són consolidables. No obstant, el Comitè d’Avaluació podrà revisar, sempre que existeixin situacions excepcionals, el compliment dels criteris de qualsevol persona treballadora per mantenir el nivell 2. En cas de descens de nivell el requisit per tornar a assolir el nivell perdut serà, únicament, la consecució dels criteris que van motivar la pèrdua de nivell.

3. Model de l’SIDP.

3.1. Àmbit personal:

L’SIDP és d’aplicació als/a les professionals que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni.
Pàgina 44 de 92
3.2. Estructura del sistema SIDP:
L’SIDP s’estructura en quatre mòduls diferenciats:

 •  Tècnic Nivell A1
 • Tècnic Nivell A2
 • TES
 • Tècnic/a d’oficis
 • Tècnic/a Auxiliar de Coordinació
 • Tècnic/a administratiu/va
 • Auxiliar administratiu/va i d’oficis

Establint-se diferents nivells per a cada conjunt de grups professionals, amb una denominació específica per a cadascun d’ells.

3.3. Definició dels nivells d’Incentivació i desenvolupament professional de l’SIDP.

3.3.1. Per a Tècnics/ques en Emergències Sanitàries (TES):

Nivell bàsic: és el del/de la professional que reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional que acredita tenir un mínim de 3 anys d’experiència en transport sanitari i 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 2: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

 

3.3.2. Per a Tècnic/a Nivell A1 i Tècnic/a Nivell A2

Nivell Bàsic: és el del/de la professional que proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la professió és empleat/da per SEM per exercir-la i que reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional que proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la professió és empleat/da per SEM per exercir-la i que acredita tenir 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.
Pàgina 45 de 92
Nivell 2: és el del/de la professional que proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la professió és empleat/da per SEM per exercir-la i que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

 

3.3.3. Per a Tècnic/a administratiu/va, Auxiliar administratiu/va i d’oficis, Tècnic/a d’oficis i Tècnic/a Auxiliar de Coordinació

Nivell Bàsic: és el del/de la professional d’aquests col·lectius que, proveït/da de la titulació corresponent, reuneix els requisits per accedir a un lloc de treball definit en l’RLT en el moment de la seva incorporació a l’empresa.

Nivell 1: és el del/de la professional d’aquests col·lectius que acredita tenir 2 anys de prestació de serveis efectius continus o discontinus en un període de 5 anys a l’empresa i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 2: és el del/de la professional d’aquests col·lectius que acredita una permanència mínima de 3 anys en el nivell 1 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 3: és el del/de la professional que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 2 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

Nivell 4: és el del/de la professional amb la titulació que acredita una permanència mínima de 4 anys en el nivell 3 i que ha estat avaluat/da positivament per la comissió avaluadora.

4.- Retribució de l’SIDP.

S’estableix un complement per a cada nivell i grup professional detallat a l’Annex 1. Aquesta retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre.

Aquesta retribució associada a cada nivell d’SIDP està referida a jornada completa definida en el conveni col·lectiu en el seu article 22.1. Les jornades anuals inferiors es retribuiran proporcionalment.

5.- Comitè d’Avaluació.

5.1. Composició.
Es constituirà un Comitè d’Avaluació per cadascun del conjunt dels següents grups professionals:

 • TES
  Pàgina
 • 46 de 92
 • Tècnic/a Nivell A1
 • Tècnic/a Nivell A2
 • Tècnic/a administratiu/va
 • Auxiliar administratiu/va i d’oficis
 • Tècnic/a d’oficis
 • Tècnic/a Auxiliar de Coordinació


Cada Comitè d’Avaluació tindrà la següent composició genèrica:

 • 3 membres de la Direcció
 • 1/Una membre de Persones
 • 3 persones treballadores del grup professional a avaluar
 • 1/Una representant legal de les persones treballadores, que formi part del grup professional i designat/da pel Comitè Intercentres.

Les persones que conformaran aquest Comitè d’Avaluació s’adaptaran al grup professional a avaluar i, un cop constituïts els diversos comitès, tindran una vigència igual a la del conveni col·lectiu.

5.2. Normes generals d’actuació del Comitè d’Avaluació.

Les decisions del Comitè d’Avaluació es prendran per majoria absoluta, requerint al menys 5 vots dels 8 possibles.

El Comitè d’Avaluació es dotarà d’un reglament intern de funcionament.
Cap dels/de les membres podrà participar en la sessió o sessions en què es procedeixi a l’avaluació d’ell mateix.

Els/Les membres del Comitè d’Avaluació tenen obligació de garantir la confidencialitat de la totalitat de la informació i dades aportades.

El Comitè d’Avaluació determinarà un òrgan estable que tindrà la funció de resoldre, amb caràcter inapel·lable, les reclamacions que es poguessin presentar. La composició d’aquest òrgan serà de 3 persones, que formen part del Comitè d’Avaluació, i amb la següent representació:

 • 1/Una membre de la Direcció.
 • 1/Una representant legal de les persones treballadores, designat/da pel Comitè Intercentres.
 • 1/Una membre designat/da pel propi Comitè d’Avaluació.

5.3. Funcions del Comitè d’Avaluació.
Una vegada constituït, el Comitè d’Avaluació és el responsable de:

 • Publicar la convocatòria de l’SIDP.
 • Coordinació de tots els processos administratius de recollida de dades, instruments de valoració, designació dels/de les avaluadors/es quan sigui necessari i tots els extrems que facilitin la tasca d’avaluació (certificacions, títols, etc.)
 • Confecció i publicació de la llista provisional del personal admès al procés de
  Pàgina 47 de 92
  l’SIDP d’acord amb les bases que la desenvolupen.
 • Recollida i resolució de les reclamacions i/o aportacions, en el seu cas, que poguessin derivar-se de la llista provisional d’admesos.
 • Publicar la llista definitiva d’admesos/es al procés.
 • Valoració dels/de les candidats/es, una vegada tingui el Comitè d’Avaluació en el seu poder la totalitat de la documentació requerida.
 • Resoldre els dubtes que poguessin sorgir i facultat per a recaptar tota la informació que consideri necessària per al bon funcionament del procés avaluador.
 • Publicar la llista resultant del procés d’avaluació per a cadascun dels nivells.
 • Comunicació a l’/la interessat/da del resultat.

 

6. Accés i terminis de l’SIDP.

6.1. Accés de l’SIDP.

L’accés a l’SIDP es realitzarà mitjançant la presentació de sol·licitud del/de la professional, confeccionada en model normalitzat.

L’avaluació es realitzarà mitjançant:

 • Currículum normalitzat que presentarà el/la candidat/a.
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
 • Qüestionari d’autoavaluació confeccionat pel/per la candidat/a, si s’escau.
 • Qüestionari d’avaluació del/de la candidat/a confeccionat pel/per la seu/seva comandament.
 • Qüestionari d’avaluació del/de la candidat/a confeccionat per un/una membre del mateix grup professional que el/la candidata, si s’escau. Aquest/a membre serà designat/da pel Comitè d’Avaluació corresponent.

6.2. Terminis de l’SIDP.
La convocatòria per assolir el nivell per a les persones treballadores que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni serà anual i establirà els terminis de presentació de la documentació que el/la candidat/a ha de lliurar al Comitè d’Avaluació.

La tasca dels diversos Comitès Avaluadors haurà de finalitzar com a màxim el dia 30 de setembre de cada any.

 

ARTICLE 51. REQUISITS COMUNS A CP I SIDP

1.- Els barems i sistemes de consecució de la carrera professional i del nivell d’incentivació, que conformen la CP i l’SIDP són els què es recullen en els documents referenciats en aquest article i les seves actualitzacions:
a) Carrera professional de Llicenciats/des en Medicina i Cirurgia. Barcelona, juliol 2004.
b) Carrera professional d’Infermeria. Barcelona, novembre 2003.
Pàgina 48 de 92
c) Carrera professional Psicòlegs/es (a desenvolupar).
d) Incentivació i Promoció Professional dels TES, TAC i TO Barcelona, juny 2000.
e) Desenvolupament professional i incentivació dels Tècnic/ques Nivell 1, juny 2000.
f) Desenvolupament professional i incentivació dels Tècnics/ques Nivell 2.
g) SIDP per a Auxiliars Administratius/ves i Tècnics/ques Administratius/ves.
ves

Les comissions de CP i SIDP revisaran els documents existents per adequar-los als acords del present conveni.

2.- La convocatòria per l’accés a la CP i l’SIDP es realitzarà durant el primer trimestre de cada any.

3.- Podran sol·licitar l’accés a la CP i l’SIDP els/les professionals amb contracte indefinit o temporal o acumulació de contractes, amb les condicions següents:

Tindran dret a accedir a la CP i l’SIDP, amb els mateixos requisits d’anys experiència establerts a conveni referenciats als articles 49 i 50 per la resta de persones treballadores, amb l'avaluació del nivell corresponent i la percepció de la compensació econòmica que correspongui al temps de treball, les persones treballadores següents:

- Aquelles amb qualsevol tipus de contracte en vigor de durada igual o superior a 3 mesos a 1 de gener de l’any de la convocatòria.

- En el supòsit de no reunir el requisit anterior, les persones treballadores que hagin acumulat un total de 90 dies contractats a l’any natural anterior a l’obertura de la convocatòria CP/SIDP.
Aquestes persones treballadores mantindran el dret de percepció o permanència, si és el cas, als nivells de CP o SIDP assolits sempre que acreditin un mínim de 90 dies de contracte al darrer any per garantir que, a l’igual de la resta de professionals, s’avalua un període mínim de prestació efectiva de treball.

4.- En relació al reconeixement de CP o SIDP d’altres entitats sanitàries, les persones treballadores referides al punt anterior que provinguin d’una altra entitat sanitària (empresa adjudicatària del transport sanitari inclosa) i prèvia acreditació mitjançant certificat de l’entitat de procedència, tindran la possibilitat de convalidar el seu nivell de CP/SIDP a la propera convocatòria CP/SIDP de SEM.

A efectes d’accedir a aquest reconeixement, la persona treballadora ho haurà de sol·licitar a la comissió d’avaluació establerta al conveni col·lectiu que procedirà a reconèixer i avaluar els mèrits acreditats en funció de les bases establertes per SEM CP/SIDP per la seva categoria/grup professional, sense haver de reunir el requisit de permanència al nivell anterior, inclòs el Nivell Bàsic.

Aquesta avaluació excepcional donarà com a resultat un nivell CP/SIDP que pot arribar, com a màxim, fins el nivell CP/SIDP de procedència. A aquests efectes la persona treballadora haurà d’acreditar un número d’anys d’experiència laboral en la categoria/grup professional igual o superior als anys acumulats totals necessaris per accedir al nivell en qüestió.
Les persones treballadores amb nivell CP/SIDP reconegut a SEM i que a la vegada tinguin nivell de CP/SIDP reconegut en una altra entitat sanitària també tindran dret a la convalidació en els mateixos termes que l’apartat anterior.
Pàgina 49 de 92
L’abonament d’aquest nivell convalidat es farà amb els mateixos terminis i endarreriments de les convocatòries ordinàries de CP/SIDP.

5.- En relació amb el reconeixement de CP o SIDP per promoció interna, la persona treballadora que assoleixi una nova categoria professional, de manera definitiva o temporal, podrà optar, de manera excepcional, a la propera convocatòria immediata de CP/SIDP de la nova categoria professional sense els requisits d’accés ni temps de permanència a nivell anterior optant, directament, a qualsevol nivell que li correspongui per criteris de valoració.

En cas que la persona treballadora hagi assolit aquesta nova categoria de forma temporal, aquest nou nivell es mantindrà, únicament, durant el temps de permanència en la nova categoria retornant al nivell d’origen quan finalitzi el temps de prestació de serveis en la categoria superior.

6.- Pel que fa a la garantia ad personam, en cas de promoció interna es garanteix, en còmput global i anual, la no pèrdua salarial mitjançant la creació d’un complement personal, absorbible, compensable i no revaloritzable per concepte igual (CP o SIDP), és a dir, per accés a nivell de CP o SIDP de la nova categoria.