Skip to main content

Salut laboral

ARTICLE 89. COMITÈ DE SALUT LABORAL

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de l’empresa en matèria de prevenció de riscos.

Cadascuna de les parts designarà fins a 9 membres entre els membres dels comitès d’empresa o persones treballadores de l’empresa.

Els/Les delegats/des de prevenció disposaran del crèdit horari que estableixi en cada moment la legislació aplicable.

El Comitè de Seguretat i Salut aprovarà les seves pròpies normes de funcionament, es reunirà trimestralment i sempre que ho demani alguna de les representacions del mateix.

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral en el treball té com a objectiu el desenvolupament en SEM de la normativa legal en aquesta matèria i, especialment, el perfeccionament professional de les condicions d’higiene i benestar, així com la prevenció d’accidents i malalties professionals en el desenvolupament del treball.

 

ARTICLE 90. REVISIONS MÈDIQUES
El personal subjecte a aquest conveni serà sotmès a reconeixement mèdic d’acord amb la normativa vigent i sempre amb caràcter voluntari.

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral estudiarà les prioritats i definirà la periodicitat de les revisions en funció de la perillositat, toxicitat, risc de contagi en el lloc de treball. Es proveirà amb la informació necessària per al seguiment i procediment d’aquestes revisions.

Així mateix, les persones treballadores podran sol·licitar aquelles vacunes habituals que siguin precises en funció dels riscos degut a la pràctica assistencial. Aquestes seran subministrades de forma gratuïta.

 

ARTICLE 91. REUBICACIÓ DEL PERSONAL
Quan es comprovi, sota control del Servei de Prevenció de Riscos Laborals o per declaració de no apte per la Mutua, que el lloc de treball o l’activitat desenvolupada perjudica o pot perjudicar a una determinada persona treballadora, aquesta podrà ésser traslladada a un altre lloc de treball de la seva categoria, sempre que hi hagi una vacant i prèvia petició de l’/la interessat/da.

A petició de la persona treballadora que hagi complert més de 55 anys i que presti serveis en unitats assistencials d’emergències al carrer, i sempre que existeixi una vacant adient una vegada resolt el concurs de trasllat corresponent, aquesta persona podrà ésser traslladada a un altre lloc de treball de l’empresa que no impliqui càrregues físiques o psíquiques de treball al carrer.

 

ARTICLE 92. RISC DURANT L’EMBARÀS
Quan les persones treballadores en període de gestació sol·licitin un canvi de lloc de
Pàgina 75 de 92
treball per motius preventius, l’empresa els oferirà aquesta alternativa sempre que això sigui possible. Davant la impossibilitat per part de l’empresa de procedir al canvi, la persona treballadora podrà acollir-se a la prestació econòmica regulada a l’article 135 de la Llei General de la Seguretat Social, la durada de la qual no podrà ser superior al període de gestació.

La suspensió del contracte finalitzarà el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o desaparegui la impossibilitat de la persona treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.