Skip to main content

Retribucions

SECCIÓ 2: RETRIBUCIONS
ARTICLE 33. RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Les retribucions bàsiques comprenen el salari base i el complement personal d’antiguitat.
A) Salari base: el salari base és la part de la retribució de la persona treballadora fixada per unitat de temps i en funció del seu grup professional, amb independència de la remuneració que correspongui pel lloc de treball específic o qualsevol altra circumstància.
La seva quantia ve fixada a l'Annex 1 pels anys de duració d’aquest conveni.
B) Complement personal d’antiguitat: per cada 3 anys d'antiguitat a l'empresa a partir de la data d’ingrés o de la data reconeguda al moment de la signatura d’aquest conveni, la persona treballadora percebrà un complement personal d'antiguitat en la quantia que estableix l'Annex 1 del present conveni quan es realitzi la jornada completa pactada. Quan es contractin jornades inferiors al 50% de la jornada del conveni es percebrà en la proporció que correspongui. A partir de jornades iguals o superiors al 50% del conveni es percebrà íntegrament. Es reconeixerà a la nòmina del mes següent de la seva efectiva meritació.
L’empresa reconeixerà, a tots els efectes, com a data d’antiguitat de la persona treballadora, el primer dia que va iniciar la primera relació laboral al Sistema d’Emergències Mèdiques i sempre que s’hagi mantingut la unitat essencial del vincle laboral. Ambdues parts estimen, segons la jurisprudència actual, que no es trenca en cap cas aquest vincle amb interrupcions contractuals de fins a 120 dies.
L’empresa admetrà continuïtat de la unitat essencial del vincle laboral si la interrupció contractual ha estat motivada per una maternitat, malaltia o període de baixa fins a 12 mesos sempre que a la vida laboral no consti cap dia treballat a una altra empresa durant el mateix període.
L’empresa admetrà continuïtat de la unitat essencial del vincle laboral si la interrupció contractual ha estat motivada per les excedències contemplades a l’article 57 del present conveni. En el cas de l’excedència voluntària, el temps d’excedència no computarà a efectes d’antiguitat, aturant-la i continuant el còmput en el moment de la reincorporació efectiva a l’empresa.
Pàgina 32 de 92
ARTICLE 34. COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
El complement de lloc de treball, la quantia del qual està en funció del lloc de treball que es desenvolupa, té caràcter funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l’exercici de l’activitat professional i de les funcions pròpies del lloc de treball. El seu import i definició figuren a l’Annex 1.
ARTICLE 35. COMPLEMENT DE CECOS
El complement de CECOS és un complement específic per al personal assistencial i està lligat a l’activitat realitzada a les diferents sales del CECOS. El seu import i definició figuren a l’Annex 1.
ARTICLE 36. PLUS DE DISPONIBILITAT
Amb aquest plus es pretén garantir de forma estructural o en situació de contingència el funcionament i/o resposta en situacions excepcionals de determinades Unitats i/o Serveis que necessitin tenir professionals disponibles fora dels seus horaris habituals establerts, per ser requerits per tal de fer front a situacions que precisen la seva prestació laboral. Es tracta d’una retribució que compensa la disponibilitat (guàrdia no presencial) de la persona treballadora per l’expectativa de ser requerida per prestar serveis fora del seu horari establert.
Afecta tot el personal en actiu del SEM.
1) Imports:
El mòdul de càlcul del plus serà la retribució hora diürna/nocturna. L’hora nocturna és la que va de les 22 de la nit a les 06 del matí. Per cada hora en situació de disponibilitat, es percebrà l’import equivalent a 22 % de la retribució hora, diürna o nocturna segons correspongui, més el 50 % del complement dissabte, diumenge o festiu, festiu especial o festiu especial consideració. En el cas de comandaments, s’aplicarà taula segons mòduls preestablerts.
Les quanties a percebre per aquest concepte vindran fixades per a cada grup professional en l’Annex 1 del Conveni.
2) Condicions d’aplicació:
La Direcció del SEM es compromet a un repartiment equitatiu entre els professionals adscrits d’una Àrea/Unitat, d'un sistema de torns i planificació de calendari, respectant el principi d’adscripció voluntària (mutu acord empresa/persona treballadora)
Els períodes de disponibilitat no computen com a jornada laboral efectiva ni pel descans ininterromput del conveni si no es produeix l'activació per prestar serveis, cas en què s'haurà de respectar el temps de descans de 12 hores entre jornades.
La persona treballadora adquireix l'obligació de mantenir-se connectat i en estat de recepció de trucada de missatges o avisos, pel mitjà que es pacti amb l'empresa per avisar-lo durant el període que es trobi localitzable.
Donada la importància que comporta l'atenció del sistema de localització per garantir la prestació d'un servei d'emergència, l'incompliment d'aquesta obligació serà considerat infracció a efectes del seu tractament disciplinari.
Pàgina 33 de 92
3) Compensació temps de servei (activació)
Es compensarà/retribuirà des del moment de l'avís (activació) fins a la finalització del servei, sigui de forma presencial o a distància. En cas de ser necessari per a la prestació del servei la presència física en el centre de treball de la persona treballadora, haurà de personar-se el més aviat possible i en tot cas no més tard de 60 minuts des del moment de l'avís, essent aquestes hores, inclosa aquesta hora de desplaçament, de prestació efectiva temps de treball a tots els efectes.
En cas de prestació de servei amb desplaçament, es compensarà un mínim de 2 hores independentment de la durada del servei si aquest fos de durada inferior.
A elecció de la persona treballadora, es compensarà amb la consideració de jornada d'atenció continuada (JAC’s), regularització de jornada o descans equivalent.
ARTICLE 37. COMPLEMENT DE COMANDAMENT I/O RESPONSABILITAT. COMPLEMENT DELS CAPS DE GUÀRDIA I DELS COORDINADORS TÈCNICS
A) Complement de comandament i/o responsabilitat:
El complement de comandament i/o responsabilitat remunera l’exercici efectiu de llocs de treball que d’acord amb les necessitats de l’empresa són considerats de comandament i/o que comporten responsabilitat sobre un àmbit funcional específic.
Aquests complements es percebran mentre es desenvolupi la tasca corresponent d'especial responsabilitat, comandament, supervisió o coordinació i es deixaran de percebre quan es deixin d'exercitar, per qualsevol causa, les funcions esmentades.
L’import anual d’aquest complement equivaldrà a la quantia necessària perquè, conjuntament a la retribució anual salarial que per conveni o per contracte li correspongui, exceptuant el complement personal d’antiguitat, plus disponibilitat, millores socials, nocturnitat, plusos festius i l’import corresponent a la quantia que superi el nivell 3 i el nivell reconegut que correspongui de CP/SIDP, s’assoleixin les quanties globals establertes a les taules retributives d’aquest conveni per jornades ordinàries segons l’article 22 d’aquest conveni. S’abonarà en 12 mensualitats.
Aquest complement no s’aplica al personal de funcions directives de l’article 2.b) del conveni.
Els efectes d’aquesta nova regulació són d’1 de gener de 2022 i s’instrumentalitzarà a la nòmina amb un “complement de diferència de nivell”.
B) Complement dels/de les Caps de Guàrdia i dels/de les Coordinadors/es Tècnics/ques:
1.- Amb aquest complement es pretén retribuir l’exercici d’aquesta tasca concreta de comandament. Es percebrà únicament pels temps en què es desenvolupi aquesta responsabilitat. És facultat de l’empresa tant la designació com la lliure revocació sense necessitat de justificació de cap mena. Qui realitzi l’activitat tot l’any el percebrà en 12 pagues, una per mes. El seu import s’estableix en relació a la jornada ordinària del conveni. En jornades inferiors s’abonarà proporcionalment.
Pàgina 34 de 92
2.- Per cada mes de treball efectiu realitzant tasques com a Cap de Guàrdia es percebran els imports que es detallen en l’Annex 1 d’aquest conveni. Aquest import s’abonarà, també, al Cap de Torn.
3.- Per cada mes de treball efectiu realitzant tasques com a Coordinador/a Tècnic/a es percebran els imports que es detallen en l’Annex 1 d’aquest conveni. Aquest import s’abonarà, també, a la infermera de taula Cap de Guàrdia, i al Coordinador Tècnic de sala emergències i de sala 061 del CECOS.
4.- En el cas que aquestes funcions es desenvolupin per períodes inferiors al mes es percebrà la part proporcional que correspongui en funció de l’import/hora establert a l’Annex 1 d’aquest conveni.
C) Si en el futur fos necessària alguna nova figura de comandament intermedi que no es pugui incloure en els apartats A) i B), ambdues parts consensuaran el seu contingut funcional i adequaran les retribucions a l’establert en aquest conveni.
ARTICLE 38. COMPLEMENT DE COMPENSACIÓ PER ENCÀRREC DE FUNCIONS
El complement de compensació per encàrrec de funcions té per objecte retribuir la diferència de sous base quan es produeixi un encàrrec de funcions d’un lloc de treball pertanyent a un grup professional superior que correspongui a una altra persona treballadora amb reserva de lloc, o bé quan es cobreixi per lliure designació o amb caràcter no definitiu, o bé quan es tracti d’un encàrrec temporal de funcions a desenvolupar projectes de durada temporal determinada (sempre inferiors a sis mesos) i sempre que no suposin l’establiment del complement establert a l’article 37 d’aquest conveni. El seu import queda fixat a l’Annex 1 d’aquest conveni. El seu import s’estableix en relació a la jornada ordinària del conveni. En jornades inferiors s’abonarà proporcionalment.
ARTICLE 39. COMPLEMENT PERSONAL DE CONVENI
El personal que percebi retribucions superiors a les previstes per al seu lloc de treball en aquest conveni, una vegada s’adeqüi i apliqui l’estructura retributiva prevista, passarà a percebre un complement personal, per la diferència entre la retribució percebuda per l’/la interessat/da, una vegada aplicats els increments pactats en aquest conveni, i la prevista en el conveni, que només s’absorbirà en els supòsits d’accés definitiu a llocs de treball nivell i retribució superior en la part que correspongui a aquesta diferència. Aquest complement tindrà els increments que s’indiquen en l’article 32.1 d’aquest conveni.
ARTICLE 40. COMPLEMENT D’ESPECÍFICA DEDICACIÓ
El complement d’específica dedicació vol retribuir la implicació en l’empresa de la persona treballadora a jornada completa i es percebrà sempre que es realitzi la jornada ordinària màxima del conveni. El seu import figura a l’Annex 1.
ARTICLE 41. PLUS DIUMENGE, PLUS DISSABTE, PLUS FESTIU, PLUS FESTIU ESPECIAL I PLUS FESTIU D’ESPECIAL CONSIDERACIÓ
1.- Plus dissabte i/o diumenge: per cada hora de dissabte i/o diumenge que es treballi, a més del salari ordinari, es percebran les quantitats establertes a l’Annex 1.
Pàgina 35 de 92
Les quantitats que es percebin per aquest concepte es recolliran al rebut de salaris sota el concepte de "plus diumenge" i “plus dissabte”. Aquesta retribució serà compatible amb les hores extraordinàries i les hores d’atenció continuada.
2.- Plus festiu: per cada hora en què s’hagi de prestar serveis en un dels 14 dies festius oficials reconeguts en el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya es percebran les quantitats establertes a l’Annex 1 aplicant-se el mateix sistema de càlcul que en el plus diumenge.
3.- Plus festiu especial: per la seva especial significació, es consideren festius especials:
 24 desembre dia (torn de dia)
 Nit de 25 de desembre (torn nit)
 26 de desembre (torn de dia)
 31 desembre dia (torn de dia)
 Nit del 5 de gener (torn de nit)
 6 de gener (torn de dia)
 Nit de Dijous Sant (torn de nit)
 Divendres Sant (torn de dia)
 Nit del Dissabte Sant (torn de nit)
 Diumenge de Pasqua (torn dia)
Aquelles persones treballadores que les toqui treballar en aquests torns i/o dies percebran l’import per hora de treball efectiu que es detalla a l’Annex 1, retribuint-se totes les hores de la jornada treballada.
4.- Plus festiu especial consideració: Per la seva significació es consideren festius d’especial consideració els dies:
 24 de desembre nit (torn de nit)
 25 de desembre (torn de dia)
 31 de desembre nit (torn de nit)
 1 de gener (torn de dia)
 23 de juny nit (torn de nit)
Aquests períodes d’especial consideració tindran una retribució específica consistent en el 150% del plus festiu especial, retribuint-se totes les hores de la jornada treballada. Aquelles persones treballadores que les toqui treballar en aquests torns i/o dies percebran l’import per hora de treball efectiu que es detalla a l’Annex 1.
5.- Consideracions comuns d’aquests plusos:
El plusos de dissabte, diumenge, festiu, festiu especial i festiu d’especial consideració són incompatibles entre ells, i per tant només es percebrà un d’ells.
En el supòsit de coincidència entre ells (per exemple un dissabte que coincideixi amb un festiu especial), s’abonarà el de major import (en l’exemple indicat s’abonarà el plus festiu especial).
ARTICLE 42. PLUS NOCTURNITAT
Pàgina 36 de 92
El plus mensual de nocturnitat consistirà en una quantitat fixa que figura a l’Annex 1 del conveni. Es retribuirà en proporció a les hores treballades en el període comprès entre les 22 i les 6 hores, tret que les hores de coincidència tinguin el caràcter d'extraordinàries. S’abonarà en la seva totalitat sempre que la persona treballadora desenvolupi en el torn de nit la totalitat de la jornada anual ordinària i al menys 4 de les hores de treball efectiu diàries estiguin incloses en l’interval entre les 22 i les 6 hores. En els casos de jornades inferiors a l’ordinària s’abonarà proporcionalment a la reducció de jornada.
ARTICLE 43. PLUS JORNADA PARTIDA
El complement de jornada partida és un complement que vol retribuir el fet de prestar serveis en horari de matí i tarda amb una interrupció de la jornada d'un mínim de 30 minuts, per dinar, d'acord amb el Decret 56/2012. El temps d'interrupció de jornada per dinar no tindrà, en cap cas, la consideració de treball efectiu.
El seu import figura a la taula retributiva de l’Annex 1.
Durant la jornada intensiva dels períodes d'estiu, Nadal i Setmana Santa, aquest plus es continuarà abonant, com fins ara.
Aquest plus també el percebran les persones treballadores que desenvolupin els models de jornada de l'article 24.3 a), b) i c).
En el cas que, per acord o decisió de l’empresa, s’implantés –de forma temporal o definitiva- un model de jornada intensiva o continuada, les persones treballadores que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest model percebin habitualment aquest plus, el consolidaran en nòmina, com a complement personal, no compensable ni absorbible, mentre es mantingui la prestació de serveis en l’esmentat model.
ARTICLE 44. PAGUES EXTRAORDINÀRIES DE JUNY I DESEMBRE
Les persones treballadores tindran dret a la percepció de dues gratificacions extraordinàries que es rebran conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i desembre de cada any.
Cadascuna de les gratificacions extraordinàries serà de l’import de la suma del salari base, antiguitat, complement de lloc de treball, nocturnitat, complement específica dedicació, jornada partida, complement de major presència i complement personal de conveni.
Les gratificacions extraordinàries es meritaran semestralment: la de juny de gener a juny i la de Nadal de juliol a desembre i en proporció al temps efectivament treballat. Aquest nou sistema de meritació substitueix íntegrament a qualsevol dels altres establerts en convenis anteriors sense cap dret a indemnització o salari per disfuncions en l’aplicació del nou sistema.
ARTICLE 45. COMPLEMENT DE MAJOR PRESÈNCIA
El complement de major presència remunera el fet de treballar en un sistema de torns inferior i/o igual a 12 hores diàries i s’aplica exclusivament al personal de les categories de metge/ssa, infermer/a, psicòlegs/gues, TES, tècnics/ques d’Ofici, tècnics/ques auxiliars de coordinació, sense perjudici de l’establert a la Disposició Addicional Quarta. El seu import figura a l’Annex 1. Al personal d’aquestes categories amb jornades inferiors a la jornada màxima ordinària del conveni establerta en l’article 22.1 se li
Pàgina 37 de 92
abonarà en proporció a la jornada efectiva realitzada. El personal de 1.536 hores anuals a torn de 24 hores de treball efectiu percebrà, també, aquest complement en els imports que s’indiquen en l’esmentat annex.
ARTICLE 46. HORES EXTRAORDINÀRIES
1. Amb la finalitat de seguir una política social solidària que condueixi a una mínima realització d’hores extraordinàries, ambdues parts acorden reduir-les al mínim imprescindible. La realització de les hores extraordinàries proposades té caràcter voluntari per a la persona treballadora, llevat de circumstàncies objectives i excepcionals que exigeixin la seva realització.
2. Tindran la consideració d’hores extraordinàries aquelles hores de treball que es realitzin per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària de treball establerta en aquest conveni amb excepció de l’establert a l’article 22. 2.
3. El nombre d’hores extraordinàries no pot ser superior a 80 a l’any, llevat dels casos d’excés d’hores invertides per tal de prevenir o reparar sinistres i/o altres danys extraordinaris i urgents o esdeveniments extraordinaris en els serveis, sens perjudici del seu pagament com si es tractés d’hores extraordinàries.
4. Les hores extraordinàries s’hauran de compensar amb temps de descans, sempre que les necessitats del servei ho permetin, dins els quatre mesos següents a la seva realització. El descans compensatori es farà d’acord amb l’equivalència següent: 1 hora extraordinària es compensarà amb 1 hora 45 minuts de descans en jornada ordinària. La persona treballadora i el/la cap de la seva unitat, de mutu acord, decidiran quan es fa efectiu el descans compensatori. Les persones treballadores dels torns C que no hagin complert encara la totalitat de les jornades no fixades en calendari, no podran fer hores extraordinàries. Tampoc podran realitzar hores extraordinàries les persones en qualsevol de les situacions de reducció de jornada.
5. No obstant això, quan no sigui possible la compensació horària les hores extraordinàries s’abonaran econòmicament d’acord amb les quantitats que figuren a l’Annex 1 d’aquest conveni que aplica la mateixa proporció que en el punt anterior.
ARTICLE 47. PAGA EXTRAORDINÀRIA D’ASSISTÈNCIA
1.- Aquest complement s’estableix per tal d’incentivar l’assistència sense perjudici de la penalització de les faltes que aquests conceptes puguin comportar amb forma de descomptes i sancions, d’acord amb el què s’estableixi reglamentàriament i amb el que preveu el present conveni.
2.- El complement s’abonarà amb caràcter anual junt amb la nòmina d’abril, com a paga extraordinària, però es computarà per dotzenes parts, cadascuna de les quals correspondrà a l’assistència d’un mes. L’empresa està facultada per establir els mecanismes de control d’assistència que consideri adients. Els períodes inferiors a l’any es percebran en proporció al temps treballat sempre que superi el límit de tres mesos.
3.- L’import de la paga es correspon amb l’import mensual dels conceptes: salari base, complement específica dedicació i antiguitat.
4.- Per tenir dret a la percepció d’aquest complement s’haurà de treballar, com a mínim, 90 dies per cada any natural, de forma alterna o continuada.
Pàgina 38 de 92
5.- Per tenir dret a aquesta percepció de la paga d’assistència, la persona treballadora no podrà haver faltat al treball cap dia del mes natural en què hagués d’haver desenvolupat la seva feina. No es consideren absències al treball el gaudiment dels permisos o llicencies de l’article 56 del conveni ni les situacions de baixa per accident laboral o malaltia professional o risc durant l’embaràs ni les baixes per malalties comuns fins el cinquè dia, inclòs. En el cas de baixes per malaltia comú que es prolonguin durant més de cinc dies, en cap cas es percebrà l’import del complement que correspongui al mes natural del què es tracti si, en aquest període, s’ha estat de baixa durant més de cinc dies.
6.- En cas de vaga legal únicament es descomptarà l’import de la prima proporcionalment al dia o dies en què s’exerceixi aquest dret.
ARTICLE 48. RETRIBUCIÓ DE LES TUTORIES AL PERSONAL QUE FORMA ELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES.
1.- Amb aquest complement es pretén retribuir el personal que desenvolupi les tutories i la formació dels/de les alumnes que realitzin cursos amb període pràctic a l’empresa.
2.- Les persones treballadores interessades en participar en la formació d’aquests/es alumnes ho haurà de sol·licitar a l’empresa que, en la mesura del possible, assignarà homogèniament les tutories entre els sol·licitants.
3.- La realització de les avaluacions s’acreditarà mitjançant una fitxa de control qualitatiu o pel procediment administratiu que l’empresa consideri idoni.
4- La retribució per aquestes tutories es percebrà únicament si SEM rep un import de l’empresa i/o institució que envia els/les alumnes. Aquesta retribució la percep únicament la persona treballadora de la mateixa categoria de l’alumne tutoritzat. La retribució s’abonarà en un sol import una vegada SEM hagi cobrat de les diverses institucions. El percentatge d’un 50% de la quantitat percebuda per aquests cursos s’abonarà proporcionalment entre els/les tutors/res en funció del nombre de tutories que hagin impartit. El 50% restant s’aplicarà a les despeses de gestió i a formació.
5.- Desprès de finalitzades les tutories s’expediran les corresponents certificacions acreditatives pels diferents centres formatius
6.- Des del Departament de Formació s’emetran certificats de tutories per a tots/es els/les integrants de les dotacions que participin en la mateixa, d’acord amb l’avaluació realitzada per l’alumne/a.
7.- La Comissió de Formació vetllarà pel compliment d’aquest article.