Skip to main content

Pla d'igualtat

ARTICLE 101. PLA D’IGUALTAT
1. En consonància amb la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes, el SEM es compromet a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptarà mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, així com promoure mesures concretes per tal d’evitar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
2. El Pla d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes del SEM, haurà d’adaptar-se a les regulacions legals de la legislació vigent en cada moment i en concret ara, a la nova regulació del Reial Decret 901/2020 i el Reial Decret 902/2020 del 13 d’octubre. En aquest sentit, l’elaboració dels plans d’igualtat seran negociats amb la representació legal de les persones treballadores. Cada cop que s’hagi de negociar un nou pla d’igualtat es constituirà un grup de treball ad hoc (Comissió del Pla d’Igualtat) i paritari entre ambdues parts per a la seva elaboració.
3. La Comissió del Pla d’Igualtat del SEM també tindrà la funció de vetllar pel compliment del principi d’Igualtat d’oportunitats i no discriminació de dones i homes, i les seves conclusions i/o propostes seran ratificades o no per la Comissió negociadora del Conveni.