Skip to main content

Normativa disciplinària

ARTICLE 93. INCOMPATIBILITAT I NO CONCORRÈNCIA

Són de plena aplicació al personal comprès dintre de l’àmbit d’aquest conveni les normes sobre incompatibilitats contingudes en la normativa legal vigent en cada moment aplicada per la Generalitat de Catalunya.

Les persones treballadores de SEM no podran desenvolupar tasques de forma particular o per un altre empresari quan aquestes siguin concurrents amb l’objecte social de SEM i puguin interferir amb l’activitat d’aquesta.

 

ARTICLE 94. PRINCIPIS GENERALS
SEM ha de protegir el seu personal en l’exercici de les seves funcions i ha d’atorgar-li la consideració social deguda a la dignitat del servei públic.

El règim de faltes i sancions del personal de SEM es regirà pels principis generals següents:

a) S’entén per falta laboral tota acció o omissió que suposi la transgressió dels deures bàsics a què resten subjectes totes les persones treballadores de SEM.

b) Es considerarà objecte de sanció tota actuació que suposi l’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.

c) Les faltes es classificaran atenent la seva importància, reincidència i intenció, en lleus, greus i molt greus.

d) En l’aplicació de les sancions es tindrà en compte i es valoraran les circumstàncies personals de la persona treballadora, transcendència del dany produït o causat i el grau de reiteració o reincidència.

e) El compliment de les sancions, quan coincideixi amb la data de gaudiment de les vacances, podrà ser posposat per a després de l’esmentat període de vacances.

f) No es podran imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o altra minoració dels drets al descans de la persona treballadora o multa d’haver.

g) L’acció o omissió que pugui ser constitutiva d’un delicte tipificat en l’ordre penal hauran de ser posades en coneixement del Ministeri Fiscal.

 

ARTICLE 95. GRADUACIÓ DE LES FALTES
Les faltes comeses per les persones treballadores estaran classificades com a lleus, greus i molt greus.

1.- Són faltes lleus:
a) Tres faltes de puntualitat, dins del mateix mes, sense causa justificada.
Pàgina 77 de 92
b) La no tramitació del comunicat de baixa per malaltia en el termini de 3 dies hàbils, si no es comprova la impossibilitat de fer-ho.
c) La incorrecció amb el públic o companys/es de treball, qualsevol que sigui la seva posició dins l’estructura de SEM.
d) La negligència de la persona treballadora en l’ús dels locals, materials o documents inherents al servei.
e) Permetre l’estada de personal aliè a SEM o bé de personal de SEM que no estigui degudament autoritzat, a les instal·lacions de l’empresa.

2.- Són faltes greus:
a) La manca de disciplina en el treball o del respecte degut als superiors, inferiors i resta dels/de les companys/es.
b) L’incompliment de les ordres i les instruccions dels/de les superiors i de les obligacions concretes del lloc de treball, o de les negligències de les quals es derivin o puguin derivar-se perjudicis greus per al servei.
c) La desconsideració amb el públic en la prestació del servei.
d) L'incompliment de les normes i mesures de seguretat i salut laboral establertes quan se’n pugui derivar risc per a la salut i la integritat física de la persona treballadora o de les altres persones treballadores.
e) La manca d’assistència al treball sense causa justificada d’un dia al mes.
f) Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada durant més de tres dies al mes.
g) L’abandó del treball sense causa justificada dintre de la jornada laboral.
h) La simulació de malaltia o accident.
i) La simulació o l’encobriment actiu de faltes d’altres persones treballadores en relació amb els seus deures de puntualitat, assistència i permanència al treball.
j) La negligència que pugui causar danys greus en la conservació dels locals, materials o documents de serveis.
k) L’exercici d’activitats professionals remunerades, públiques o privades, sense haver sol·licitat autorització de compatibilitat.
l) La utilització o difusió indegudes de dades o assumptes dels quals es tingui coneixement per raó del treball en l’organisme.
m) La reincidència en una falta lleu no prescrita encara que sigui de diferent naturalesa dins d’un mateix trimestre, quan s’hagin produït sancions per aquesta raó.
n) La realització d’activitats no relacionades directament amb el servei en el decurs de la jornada de treball.
o) La manca de comunicació per part dels/de les responsables de grup de les
Pàgina 78 de 92
incidències produïdes entre el personal al seu càrrec.
p) La manca del degut silenci pel que fa als assumptes que es coneixen per raó del lloc de treball i que tinguin caràcter confidencial.
q) La no comunicació amb l’antelació suficient de la falta al treball per causa justificada, si no es demostra la impossibilitat de fer-ho.
r) L'incompliment voluntari del rendiment legalment exigible, sempre que no causés un perjudici greu al servei.
s) L'incompliment d’allò que ordena un/a superior dintre de les seves atribucions, sempre que no repercuteixi greument en el servei.
t) No portar l’adequada uniformitat, excepte per causa justificada.
u) Fumar durant els serveis en els vehicles i en els llocs expressament prohibits.
v) La negativa injustificada a prestar serveis excepcionals en els casos de força major i d’imperiosa necessitat que així ho requereixin.
w) L’ús per qüestions particulars dels mitjans informàtics, telefònics i/o noves tecnologies que l’empresa hagués posat a la seva disposició per desenvolupar la feina.
x) Les agressions físiques als/a les companys/es.

3.- Són faltes molt greus:
a) La reincidència en faltes greus no prescrites encara que siguin de distinta naturalesa dins un període de sis mesos, sempre que s’hagin produït sancions per aquesta raó.
b) Més de 10 faltes no justificades de puntualitat comeses en un període de 6 mesos o de 20 en 1 any.
c) Més de 2 faltes injustificades al treball en el període d’1 mes ó més de 10 en el període d’1 any.
d) La reincidència en la desobediència a les ordres d’un/a superior dins de les atribucions del seu càrrec i deontologia professional.
e) El dany voluntari en la conservació dels locals, materials o documents del servei.
f) La disminució voluntària i continuada del rendiment exigible en el treball.
g) La toxicomania habitual si repercuteix negativament en el treball.
h) L’encobriment, per part dels/de les responsables de grup, de les negligències, faltes d’assistència, incompliment dels seus deures o absència del treball de les persones treballadores al seu càrrec.
i) La transgressió de la bona fe contractual així com l’abús de confiança en les gestions encomanades.
Pàgina 79 de 92
j) L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o convicció, discapacitat, edat o orientació sexual, a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.
k) Les agressions físiques greus als/a les companys/es.
l) El falsejament voluntari de dades i informacions del servei.
m) L’incompliment de les normes d’incompatibilitats.
n) L’assetjament sexual, psicològic i moral.
o) La reiteració, per segona vegada, en l’ús per a qüestions particulars dels mitjans informàtics, telefònics i/o noves tecnologies que l’empresa hagués posat a la seva disposició per desenvolupar la feina.
p) Conduir un vehicle, durant el període de treball, sota la influencia de l’alcohol i/o altres substàncies que puguin disminuir la seva atenció.
q) Conduir un vehicle sense el permís de conducció habilitant.

 

ARTICLE 96. SANCIONS
La facultat d’imposar les sancions correspon a SEM mitjançant una comunicació escrita a la persona treballadora, en la qual hi consti la data i els fets que la motiven. De les sancions que suposin suspensió de feina i sou o acomiadament s’informarà als representants de les persones treballadores.

Les sancions seran les que s’indiquen a continuació:

1.- Per falta lleu:
a) Amonestació per escrit.
b) Suspensió de feina i sou d'1 a 7 dies.

2.- Per falta greu:
a) Suspensió de feina i sou de 8 a 15 dies.
3.- Per falta molt greu:

a) Suspensió de feina i sou de 16 a 60 dies.
b) Acomiadament.

 

ARTICLE 97. EXPEDIENT DISCIPLINARI
La imposició de sancions per faltes greus i molt greus requerirà la tramitació prèvia d’expedient contradictori, la iniciació del qual es comunicarà a l’/la interessat/da, al qual se li donarà audiència en el termini de 3 dies hàbils a partir de l’esmentada comunicació, perquè contesti, al·legant el què cregui convenient.

Altrament, la comunicació a l’/la interessat/da es farà per escrit i haurà de fer constar el fet o fets que han motivat la sanció imposada i la seva classe.

L’empresa podrà atorgar a la persona treballadora objecte de l’expedient contradictori un permís retribuït mentre duri la tramitació del mateix.
Pàgina 80 de 92
ARTICLE 98. PRESCRIPCIÓ
Les faltes lleus prescriuran als 10 dies, les faltes greus als 20 dies i les molt greus als 60 dies, a comptar des de la data en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als 6 mesos d'haver-se comès.

 

ARTICLE 99. DENÚNCIA PER FALTES CONTRA LA PRÒPIA PERSONA TREBALLADORA
Tota persona treballadora podrà manifestar per escrit, per sí mateix o a través de la representació social, dels actes que suposin una falta de respecte a la seva intimitat o a la consideració deguda a la seva dignitat humana o laboral. L’empresa, mitjançant el departament de Gestió de Persones, obrirà l’oportuna informació i instruirà, si escau, l’expedient disciplinari que sigui procedent.

 

ARTICLE 100. ACOMIADAMENTS
En cas de declaració judicial d’acomiadament improcedent, l’empresa valorarà, abans d’optar entre la readmissió o l’abonament de la indemnització corresponent, les circumstàncies que concorren en el cas concret abans de prendre la decisió final.