Skip to main content

Millores socials

ARTICLE 74. COMPLEMENT PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL

L'empresa complementarà fins el 100% del salari real la prestació en els supòsits d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident amb el límit màxim de 18 mesos des de l’inici de l’incapacitat temporal sense perjudici del què estableix l’article 20.4 de l’Estatut dels Treballadors. En ambdós casos, la persona treballadora haurà de tenir reconeguda la prestació per incapacitat temporal per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que acreditarà mitjançant la presentació dels justificants oficials de baixa o confirmació.

El mateix règim de complement per part de l’empresa s’aplicarà en aquells supòsits en què la persona treballadora afectada s’aculli a la prestació econòmica regulada a l’article 135 de la Llei General de la Seguretat Social.

ARTICLE 75. SUBVENCIÓ CONGRESSOS
Amb la finalitat que les persones treballadores de SEM puguin assistir i participar en congressos relacionats amb la medicina d’emergència, l’empresa subvencionarà, prèvia autorització de la Direcció de la mateixa, el 100% de les despeses d’inscripció del primer signant de la comunicació o ponent. La regulació de la participació i els requisits seran establerts per la Comissió de Formació d’aquest conveni.

ARTICLE 76. INDEMNITZACIÓ PER MORT, INCAPACITAT ABSOLUTA O GRAN INVALIDESA DERIVADES D’ACCIDENT DE TREBALL

El personal afectat pel present conveni tindrà dret a una indemnització a tant alçat de les següents quanties:
- 60.101’21 € en el supòsit de mort derivada d’accident de treball i d’incapacitat permanent absoluta per a tot treball derivada d’accident de treball.

- 210.354’24 € en el supòsit de gran invalidesa derivada d’accident de treball.

ARTICLE 77. ASSISTÈNCIA JURÍDICA I RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa i les seves persones treballadores resten assegurades per qualsevol responsabilitat civil professional mitjançant la pòlissa d’assegurança subscrita pel Servei Català de la Salut, com a empresa pública depenent d’aquest.

L’objecte és cobrir la responsabilitat civil de totes les persones treballadores vinculades pel present Conveni derivada de la realització de qualsevol actuació que aquestes persones treballadores duguin a terme en relació amb les funcions per les què han estat contractades, ja sigui dins o fora del centre de treball.

Aquesta pòlissa cobreix reclamacions fins a un màxim de 900.000 € per sinistre, així com l’assistència jurídica necessària.
Així mateix, l’empresa garanteix la percepció de la totalitat del salari que s’estigui percebent en el moment de la retirada del permís de conduir, de produir-se, i un lloc de
Pàgina 70 de 92
treball adequat en l’empresa sempre que la pèrdua del permís sigui per haver perdut en actes de servei la meitat o més punts dels legalment preceptius.

ARTICLE 78. VESTUARI I DISTINTIUS
Durant la vigència d’aquest conveni, i tenint en compte cadascuna de les circumstàncies específiques, l’empresa subministrarà l’uniforme que ella mateixa determinarà, així com el calçat professional, a tot el personal que l’empresa consideri que ha d’estar uniformat i el substituirà en funció del seu deteriorament garantint la substitució amb una periodicitat adequada. La persona treballadora està obligada a utilitzar adequadament aquest material i a conservar-lo en les millors condicions d’ús.

L'uniforme i els sistemes d’identificació per a cada lloc de treball el determinarà l’empresa, posant-lo en coneixement dels/de les seus/ves empleats/des, i els podrà canviar en funció dels criteris establerts per la pròpia empresa.

ARTICLE 79. AJUT MANUTENCIÓ
El personal de l’empresa, quan realitzi el seu treball amb interrupció de la jornada, percebrà un ajut per manutenció de 10,93 euros preu any 2022. Aquest ajut es percebrà mitjançant targeta restaurant. L’import s’actualitzarà cada any d’acord amb els increments d’aplicació a les taules retributives.

De conformitat amb la normativa pressupostària vigent, així com la sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es poden articular mesures d’ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en què cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostàries es recuperaran automàticament aquests beneficis socials.

El personal sanitari rebrà 2 ajuts per cada jornada de treball per manutenció, sempre que es tracti de jornades de 24 hores. El personal de 12 hores de dia o torn de nit, percebrà una única ajuda per jornada.

Si una persona treballadora es convocada a fer formació té dret a l’ajut per manutenció si en aquest dia li hagués correspost treballar d’acord al seu calendari.

 

ARTICLE 80. BESTRETES
Les persones treballadores de SEM tindran dret a percebre bestretes a compte del treball realitzat. Aquestes bestretes es descomptaran en el moment de percebre la persona treballadora la retribució a compte de la qual s’ha concedit la bestreta.

 

ARTICLE 81. GARANTIES EN CAS DE DETENCIÓ
La persona treballadora que per qualsevol motiu sigui detingut i sotmès a processament, si fos alliberat per sobreseïment de la causa o absolt per sentència ferma, tindrà dret a reincorporar-se a l’empresa.
Pàgina

71 de 92


ARTICLE 82. FONS SOCIAL DE CULTURA I ESPORTS
Per tal d’estudiar la viabilitat de subvencionar activitats esportives i culturals, s’estructurarà una comissió mixta que confeccioni les propostes i, en el seu cas, el posterior seguiment. Per a l’any 2023 es destina un fons de 583,66 €.(actualitzar import any 2022)

De conformitat amb la normativa pressupostària vigent, així com la sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es poden articular mesures d’ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en què cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostàries es recuperaran automàticament aquests beneficis socials.

ARTICLE 83. DOCUMENT ACREDITATIU
SEM proveirà a tot el personal subjecte al present conveni del document acreditatiu d’empleat/da de l’empresa.

ARTICLE 84. PREMIS DE VINCULACIÓ
S’estableixen els premis especials de vinculació per la prestació de serveis efectius a l’empresa, que s’atorgaran a petició de la persona treballadora per una sola vegada i que són els següents:

  • 25 anys de serveis: un mes de vacances.
  • 30 anys de serveis: una setmana de vacances i el 20% de l’import d’una paga extraordinària.
    ria
  • 35 anys de serveis: una setmana de vacances i el 40% de l’import d’una paga extraordinària.

La persona treballadora, a la seva elecció, podrà substituir aquest descans per la retribució equivalent.

ARTICLE 85. SUBVENCIÓ PER FILLS/ES MINUSVÀLIDS/ES
Es complementarà la quantitat percebuda a través de la Seguretat Social en concepte de fills/es disminuïts/des físics/ques o psíquics/ques, sempre que aquella sigui inferior a la quantitat actualment assignada de 239,64 €/mes.

Aquest benefici es farà extensiu als perceptors de pensió de viduïtat o orfandat, sempre que es mantinguin les circumstàncies que el motivin.

De conformitat amb la normativa pressupostària vigent, així com la sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es poden articular mesures d’ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en què cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostàries es recuperaran automàticament aquests beneficis socials.
Pàgina

72 de 92


ARTICLE 86. AJUT PER FILLS/ES MENORS DE 8 ANYS
SEM abonarà a les persones treballadores amb fills/es menors de 8 anys, una ajuda econòmica per la utilització de guarderies infantils o escolarització. Per a l’any 2023 la quantia serà la següent:

Mensual: 72,54 € i fins un màxim anual de: 797,94 €

Per a la concessió de l'esmentada ajuda el sol·licitant ha de reunir els següents requisits:
a) Que es trobi en situació d’actiu.
b) Que el/la cònjuge o parella estable no rebi cap ajuda per aquest mateix concepte, ni tant sols en espècie.
c) Que els/les fills/es estiguin a càrrec del sol·licitant.
d) Que acreditin documentalment que efectivament utilitzen una guarderia infantil o està escolaritzat.
e) Que presentin sol·licitud per escrit i degudament complimentada en l’oficina del centre en què presten els seus serveis.

Aquest ajut s’abonarà a partir del primer mes següent a la seva concessió. Així mateix, el/la perceptor/a de l’ajuda haurà de presentar, per una vegada, justificació acreditativa en l’Administració del centre, del pagament efectuat i, si no ho fa, no s’abonarà l’ajut.

SEM podrà comprovar i exigir a la persona treballadora que acrediti que continua reunint els requisits que varen motivar la concessió de l’ajut.

Quan es comprovi que no s’utilitza la guarderia o la persona treballadora deixi de reunir els requisits assenyalats amb anterioritat, SEM podrà descomptar automàticament les quantitats indegudament abonades en la nòmina de la persona treballadora.

Aquest ajut s’abonarà fins a un màxim d’11 mensualitats per any.

Així mateix s’abonarà una ajuda de fins a 217,12 euros/any per cada fill/a de les persones treballadores afectades per aquest conveni per al pagament dels llibres i/o material escolar sempre que els/les fills/es estiguin cursant estudis obligatoris (incloent-hi ESO). S’haurà de justificar la percepció de l’ajut amb la presentació posterior de la factura dels llibres.
De conformitat amb la normativa pressupostària vigent, així com la sentència núm. 44/2014, de 6 de novembre de 2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, en les actuacions 38/2014, atès que no es poden articular mesures d’ajuts socials, pla de pensions i ajuts per a menjar, queda sense aplicació aquest article fins que la normativa estatal i/o autonòmica ho permeti. En el moment en què cessi la suspensió fixada per les lleis pressupostàries es recuperaran automàticament aquests beneficis socials.

 

ARTICLE 87. INVALIDESA TOTAL PER A LA PROFESSIÓ HABITUAL
L’empresa assumeix l’obligació de, a la seva elecció, reubicar o indemnitzar amb 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 meses, al personal que pateixi una invalidesa
Pàgina 73 de 92
total per a la professió habitual.

 

ARTICLE 88. REDUCCIONS DE JORNADA
1. A les persones treballadores majors de 45 anys amb jornada completa se’ls podrà autoritzar una reducció fins al 20 % de la jornada, amb l’oportuna reducció proporcional de les retribucions, sempre que l’empresa tingui un substitut per a la cobertura de tot el temps de reducció en aquells llocs en què sigui imprescindible aquesta cobertura pel correcte funcionament del servei.

2. Reducció per interès particular: el personal té dret, per interès particular, a una reducció de jornada de treball, amb caràcter general, amb un percentatge fins al 50 %, sempre que no perjudiqui al desenvolupament normal i la qualitat del servei. Els percentatges de reducció de jornada diferent del general es determinaran per lliure acord entre l’empresa i la persona que ho sol·liciti. A la sol·licitud, el personal determinarà la forma en què desitja que li sigui aplicada la reducció sobre el seu horari. La reducció de jornada comportarà la reducció proporcional del salari i d’aquells complements proporcionals a la jornada. La sol·licitud d’aquesta reducció haurà de realitzar-se al menys amb un mes d’antelació a l’inici de la mateixa. El seguiment de la concessió d’aquesta reducció es realitzarà en la Comissió Paritària del conveni.