Skip to main content

Jubilacions

ARTICLE 59. JUBILACIONS
1.- Jubilació parcial. D'acord amb el que disposa la normativa vigent, les persones treballadores que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social, podran accedir a la jubilació parcial en els termes fixats en la llei.
En el cas de la jubilació parcial amb contracte de relleu s'ha de fer aquesta contractació amb una altra persona treballadora, en els termes i amb els requisits assenyalats en la normativa vigent en cada moment.
En el cas d’una jubilació parcial associada a una reducció del 75% de la jornada s’haurà de garantir el compliment de la normativa en matèria de taxa de contractació.
La persona treballadora haurà d'aportar necessàriament, juntament amb la sol·licitud de jubilació parcial:
− Un informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
− Una certificació o informe que acrediti que la persona treballadora reuneix els requisits per accedir a la jubilació parcial emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Condicionat a les possibilitats pressupostàries i una ampliació específica i finalista de plantilla, les parts es comprometen a analitzar, en el marc de la Comissió paritària, durant la vigència del conveni, la possibilitat d’un pla de jubilacions per poder presentar a l’aprovació dels organismes legals.
2.- Jubilacions totals per coeficients de reducció: durant la vigència del conveni es constituirà una comissió de treball paritària, integrada pels sindicats signants del conveni, amb l’objectiu d’elaborar i tramitar, davant de l’òrgan legal competent, una sol·licitud de reducció de l’edat de jubilació total de les persones treballadores sanitàries de SEM. L’empresa proporcionarà els mitjans de treball i els recursos necessaris per poder dur a terme la seva missió.