Skip to main content

Jornades i temps de treball

SECCIÓ 4: JORNADES I TEMPS DE TREBALL
ARTICLE 22. JORNADA I DRETS AD PERSONAM VINCULATS A LA JORNADA
Jornada ordinària i jornada ad personam
1.- La jornada de treball ordinària d’aquesta empresa pel 2022 és la següent:
a) Per a les persones treballadores del torn de dia que no estiguin dintre d’algun dels col·lectius o grups amb jornades ad personam, és de 1.608 hores/any de treball efectiu. A partir de l’1 de gener de 2023 serà de 1.596 hores/any de treball efectiu.
b) Per a les persones treballadores del torn de nit que no estiguin dintre d’algun dels col·lectius o grups amb jornades ad personam és de 1.428 hores/any de treball efectiu. A partir de l’1 de gener de 2023 serà de 1.416 hores/any de treball efectiu. Aquesta jornada s’aplica a les persones treballadores que realitzin el 50% o més de la seva jornada en l’interval legal de treball nocturn (22:00 a 06:00 hores) en torns que no siguin els de 24 hores respectant-se les condicions més beneficioses que poguessin existir en el moment de la signatura del conveni.
Pàgina 19 de 92
c) Per a les persones treballadores que presten serveis en torns de 24 hores la jornada serà pel 2022 de 1.536 hores/any de treball efectiu. A partir de l’1 de gener de 2023 serà de 1.524 hores/any de treball efectiu.
d) Jornada ad personam: per les persones treballadores amb una jornada ad personam, la jornada seguirà sent de 1.494 hores/any. Aquestes persones podran sol·licitar passar en qualsevol moment a alguna de les tres jornades ordinàries anteriors.
2.- En atenció al caràcter especial de l’activitat d’atenció a la urgència i l’emergència extrahospitalària, l’empresa podrà sol·licitar del personal assistencial la realització d’una jornada complementària d’atenció continuada.
L’empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització d’aquesta jornada d’atenció continuada.
La decisió de realització d’aquesta jornada d’atenció continuada serà sempre voluntària, i donarà dret a la percepció d’un complement per hora d’acord amb els imports que figuren a l’Annex 2.
Aquestes hores de jornada complementària d’atenció continuada queden excloses de la jornada màxima legal ordinària i exceptuades del règim d’hores extraordinàries.
S’entén per hora d’atenció continuada quan el/la professional sanitari/a és cridat/da i fa presència efectiva a l’empresa. En cap cas les prolongacions de jornada (que sí són hores extraordinàries) tindran la consideració de jornada d’atenció continuada.
La suma de la jornada ordinària, o de la jornada ad personam en el seu cas, més la jornada complementària d’atenció continuada no sobrepassarà les 2.174 hores al torn de dia i les 1.934 hores al torn de nit, que està dintre dels límits a què fa referència la Directiva 2003/88/CE referida al sector sanitari.
Per tal de fer un seguiment de l’aplicació de la jornada continuada es crea una comissió específica formada per una persona designada per cadascun dels sindicats que signen aquest conveni i igual número de representants de la direcció de l’empresa, que es reunirà mensualment amb la finalitat d’analitzar l’aplicació d’aquest article. Als efectes de poder fer un seguiment de la forma d’aplicació de la jornada d’atenció continuada, aquesta comissió rebrà informació mensual del número d’hores extraordinàries o de jornada continuada realitzades, amb especificació de la persona i categoria, així com tota la documentació al respecte que necessiti per fer un control efectiu de les hores extraordinàries i d’atenció continuada.
3.- La resta de personal de l’empresa podrà realitzar voluntàriament una borsa d’hores d’atenció continuada, que no tindran en cap cas la consideració d’hores extraordinàries, de forma que, juntament a la jornada ordinària no superi les 1.826 hores anuals de jornada efectiva. L’acolliment a aquest sistema serà semestral i donarà dret a les percepcions a què fa referència l’Annex 2.
L’empresa determinarà els llocs i els períodes on serà possible la realització d’aquesta jornada d’atenció continuada que, en cap cas, podran ser hores de prolongació de jornada (que sí són hores extraordinàries).
4.- La realització efectiva de les hores de formació a què es fa referència en aquest conveni, tindrà la consideració de temps de treball efectiu per al còmput anual de la jornada.
Pàgina 20 de 92
5.- Als efectes de compensar l’excés de jornada que es pugui produir per necessitats del servei i el temps estipulat per l’empresa per canvis de torn per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada completa i en un règim de jornades continuades de 12 hores, s’estableixen 5 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, quant al seu gaudiment, a què s’al·ludirà.
Amb la mateixa finalitat, per al personal assistencial que presti els seus serveis a jornada completa i en un règim de jornades continuades de 24 hores, s’estableixen 2 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, quant al seu gaudiment, a què s’al·ludirà.
En el cas del personal assistencial que presti els seus serveis en la jornada ad personam s’estableixen 2 dies de lliure disposició que tindran la consideració de temps de treball efectiu, amb les excepcions, en quant al seu gaudiment, a que s’al·ludirà.
Amb l’objecte de fer possible l’ajustament de la jornada anual d’aquest article 22 als torns establerts a l’empresa, es facilitarà, per aquells que tenen dret a ells, el gaudiment dels dies de lliure disposició en l’any en curs i com a màxim fins al 28 de febrer de l’any entrant. Una vegada passat aquest termini sense que la persona treballadora que els demani al menys dues vegades abans del 28 de febrer de l’any següent, hagi pogut gaudir aquests dies, tindrà dret a percebre aquest excés de jornada com a hora extraordinària amb compensació en temps de descans o econòmicament.
A l'objecte del gaudiment dels dies de lliure disposició a què s'ha fet referència en aquest article 22 per al personal en torns de 12 hores, el personal que tingui dret al seu gaudiment haurà d’ajustar la seva petició a les possibilitats de cobertura del servei de forma que es respectin els temps de descans legalment indisponibles de l’equip que es relleva per cobrir el lloc de treball. La falta de garantia de cobertura del servei es l’única causa que faculta a l’empresa per denegar el dia de lliure disposició. Si la persona treballadora els demana amb 10 dies d’antelació, l’empresa els podrà denegar en el termini màxim de 5 dies a partir de la sol·licitud, quedant confirmats a partir d’aquesta data en cas de no resposta.
6.- En el cas de la jornada ad personam, si l’empresa entén que concorre la impossibilitat de mantenir els dies de descans i/o els torns a què s’ha fet referència en els punts anteriors haurà, abans d’aplicar el procediment de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, de convocar a la Comissió Paritària d’aquest conveni a l’objecte de justificar-li l’existència de la referida impossibilitat organitzativa i tractar de pactar amb ella els criteris de prelació entre els afectats per la mesura organitzativa de canvi de torn i/o dia de descans i/o les conseqüències i/o compensació per aquest canvi.
ARTICLE 23. PERÍODE DE DESCANS
1.- Les persones treballadores en torns de 12 hores disposaran d’un descans de 60 minuts amb possibilitat de, segons disponibilitats de l’empresa, fraccionar-lo en períodes inferiors.
2.- Les persones treballadores en torns de 24 hores disposaran de descans de 120 minuts o 2 descansos de 60 minuts, dels quals 60 minuts podran, segons disponibilitat de l’empresa, fraccionar-los en períodes inferiors.
Pàgina 21 de 92
3.- La resta de persones treballadores disposaran d’un descans de 30 minuts sempre que la seva jornada sigui superior a 6 hores diàries continuades. Aquest descans tindrà la consideració de treball efectiu.
4.- La Direcció de la CECOS establirà períodes de descans per les seves persones treballadores d’acord amb el Reial Decret 488/1997 de 14 de abril, referent a les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclou pantalles de visualització. Aquestes pauses són de 10 minuts cada 2 hores, segons recomanació de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; en cap cas es podran acumular, ni perllongar a altres descansos de conveni ni retallar la jornada laboral. En tot cas correspon a la direcció de la CECOS la seva organització. Per a les jornades de CECOS iguals a 6 hores podran acumular aquests descansos fins a 20 minuts en mig de la jornada.
5.- Interrupció del temps de descans:
1. El personal assistencial que desenvolupa les tasques pròpies de l’atenció d’emergències extrahospitalàries en llocs de treball que vegi interromput el seu descans per menjar (3.2 en terminologia de l’empresa) registrarà aquesta incidència en un full de control d’incidències que trobarà a l´Àgora i el lliurarà a Gestió de Persones. Aquest registre es substituirà per un aplicatiu que automatitzarà la compensació i que desenvoluparà TIC.
2. Les franges horàries pactades per aquests temps de descans són de 13:00 a 16:00 i de 21:00 a 00:00; en cas que la persona treballadora no pugui gaudir del descans dins d’aquestes franges tindrà dret a compensació. Quan CECOS interrompi el període de descans abans dels 50 minuts des de la seva concessió, les persones treballadores tindran dret a un nou descans de 50 minuts. Si el període de descans no s’inicia dintre de les franges horàries pactades o en cas de no poder reprendre el descans, les persones treballadores tindran dret a la compensació. Meritarà un descans equivalent o l’abonament a preu hora ordinària, a elecció de l’empresa.
3. A partir de l’1 d’octubre de 2022 s’implantarà un mecanisme que automatitzi la compensació pel 3.2 de forma trimestral, realitzant-se la primera regularització, que tindrà en compte tot el 2022, a desembre de 2022.
El personal de CECOS està inclòs en aquesta compensació establint-se un mecanisme específic per fer efectiva aquesta regularització.
ARTICLE 24. TORNS I DISTRIBUCIÓ DE LA JORNADA
1.- Personal assistencial
La jornada màxima ordinària del conveni es desenvoluparà en torns de 12 hores o en torns de 24 hores.
Es respectaran les jornades ad personam a que s’ha fet al·lusió en l’article 22 en els termes d’aquest article.
2.- Distribució de jornada del personal de 12/24 hores. El personal de 12 i 24 hores mantindrà la distribució/model de jornada i cadència vigent en el moment de la signatura del conveni sense perjudici de la possibilitat de crear nous models de distribució als nous serveis i en el cas de mutu acord amb tots els afectats.
Pàgina 22 de 92
3.-Personal d’administració:
La jornada màxima ordinària que estableix l’article 22 d’aquest conveni es desenvoluparà d’acord amb algun d’aquests models, segons les necessitats de l’empresa:
a) Jornada mínima de 6 hores diàries de treball efectiu amb tres tardes lliures a la setmana, de dilluns a divendres. Durant el període de l’1 de juny a 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, l’horari d’aquest personal es farà de forma continuada.
b) Jornada partida de dilluns a divendres d’entre 6 i 9 hores amb una tarda lliure que serà la del divendres. Durant el període de l’1 de juny al 30 de setembre i durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, l’horari d’aquest personal es farà de forma continuada.
c) Jornada partida de dilluns a divendres, en jornades mínim de 7 hores diàries de treball efectiu amb 4 tardes lliures a la setmana. En aquest sentit, la jornada corresponent que es treballi per la tarda serà d’11 hores. Durant el període d’1 de juny a 30 de setembre, ambdós inclosos, i durant el període de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, aquest horari es farà de forma continuada.
L'aplicació d'aquest model garanteix el nivell de cobertura de les tardes de dilluns a dijous fins a les 19:00, com a mínim, en els serveis que es necessita.
La persona treballadora que esculli aquest model exercirà la polivalència durant l'horari de la tarda que treballi, sempre d’acord amb els coneixements requerits per l'exercici de les funcions del seu lloc de treball.
d) Jornada en caps se setmana i/o règim de torn de tarda o nit en aquells serveis que puguin ser necessaris. Aquesta jornada s’oferirà voluntàriament a les noves contractacions.
La persona treballadora haurà d'optar per escrit pel model a), b) o c) que es recull en aquest apartat, i indicarà la/les tarda/es que sol·licita treballar. Aquesta opció haurà d’estar autoritzada per la direcció de l’àrea o departament. Per raons degudament justificades podrà modificar el model de torn triat, una vegada a l’any, sempre que les necessitats del servei ho permetin.
En el cas de discrepància entre companys/es s’aplicarà el criteri d’antiguitat pel primer any. Pels següents anys, s’aplicarà el criteri de rotació.
L’empresa garanteix, pel personal d’administració, el gaudiment de 14 dies festius l’any; a aquest efecte, quan un festiu dels previstos al calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya coincideixi amb un dissabte, l’empresa i la persona treballadora fixaran de comú acord un nou dia de gaudiment, amb la presència del personal d’administració necessari per garantir el funcionament del servei.
El personal d’Administració a jornada partida podrà flexibilitzar la seva hora d’entrada entre les 7:00 i les 9:00, a recuperar el mateix dia i/o en els 7 dies laborables següents, com a norma general. La seva hora de sortida serà com a màxim en un interval posterior en dues hores a la que sigui de sortida habitual, tret d’encàrrec exprés de la direcció. Aquesta flexibilitat estarà condicionada al bon funcionament de cada servei.
Pàgina 23 de 92
Qui tingui al seu càrrec un/a familiar fins a segon grau de parentiu amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o amb un/a fill/a menor de 12 anys, podrà flexibilitzar el seu horari dins la seva jornada diària o setmanal.
Si es decideix crear nous llocs de treball en jornades de cap de setmana i/o règim de torn matí, tarda o nit, no es sobrepassarà, en cap cas, el màxim d’hores pactades individualment en còmput anual, negociant-se el model amb el Comitè Intercentres
Es podran fraccionar els dies de Nadal i Setmana Santa en mòduls de matí i/o tarda, amb la condició que els dies/hores a compensar coincideixin amb els fraccionats en mòduls idèntics i es preservi el compliment de la jornada en còmput anual.
L’excés de jornada que es pugui generar durant l’any es podrà compensar a elecció del treballador.
ARTICLE 25. CANVIS DE JORNADA
Es permeten tots els canvis entre persones treballadores sense limitació de 12 a 24 hores o viceversa, de dia a nit o viceversa, i canvis entre activitats sempre que les persones treballadores tinguin la condició d’idoneïtat per a l’activitat.
Una vegada registrat el canvi, la responsabilitat de la cobertura del lloc de treball serà del/de la substitut/a.
En el supòsit que el/la substitut/a causés baixa per incapacitat temporal, la seva cobertura correspondrà a l'empresa, mentre que el/la substituït/da haurà de realitzar la jornada a què s’havia compromès amb el canvi.
Els canvis que realitza una persona treballadora assistencial amb una altra persona treballadora de l’empresa de la mateixa categoria professional no comporten modificació en el còmput de jornada de les persones treballadores ni en les retribucions.
Els canvis de jornada es poden permetre sempre que es respectin els torns i els horaris de cada base, és a dir, una persona treballadora de 24 hores pot canviar la seva jornada amb una persona treballadora de 12 hores dia o nit a canvi de dues jornades seves, no es canviarà ni la retribució ni el calendari anual de cap de les dues persones treballadores implicades.
Es permetran els canvis de jornada entre personal de 12 hores diürn i nocturn de forma que l’afectat pugui compactar jornades realitzant jornades de 24 hores, fins a un màxim de 20 vegades a l’any.
En el cas que dues persones treballadores de la mateixa categoria i activitat necessitin realitzar temporalment una permuta de torn, aquesta podrà ser autoritzada per l’empresa sempre que quedi degudament justificat i per un temps determinat mínim d’un mes. En el cas que el canvi de torn impliqués canvi de diürn a nocturn es faran les corresponents adequacions de retribucions i de jornada entre els/les afectats/des.
En el supòsit de permuta, en tractar-se d’un canvi recíproc temporal entre els llocs de treball de dues persones treballadores, amb diferents llocs de treball i condicions, que comporta canvis en la jornada anual i en les retribucions de les persones treballadores signants, sempre haurà d’intervenir l’empresa.