Skip to main content

Estructura salarial

SECCIÓ 1: ESTRUCTURA SALARIAL

ARTICLE 32. CONDICIONS ECONÒMIQUES I ESTRUCTURA SALARIAL

1.- Tots els increments retributius i les millores addicionals que siguin d’aplicació al personal de SEM s’abonaran, excepte pacte en contra, en la forma i quantia màxima possible sobre tots els conceptes i per a totes les persones treballadores, quedant consolidats a taules retributives.

2.- Les retribucions del personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni estaran integrades pels conceptes següents:

Retribucions bàsiques:
- Salari base.
- Complement personal d’antiguitat (triennis).

Altres complements:
- Complement de lloc de treball.
- Complement de comandament i/o responsabilitat. Complement del/de la Cap de Guàrdia i del/de la Coordinador/a Tècnic/a.
- Complement de compensació per encàrrec de funcions.
- Complement de major presència.
- Complement personal de conveni.
- Complement d’específica dedicació.
- Plus diumenge i festius intersetmanals de la Generalitat de Catalunya.
- Plus dissabte.
- Plus festiu especial.
- Plus festiu d’especial consideració.
- Plus de nocturnitat.
- Plus de jornada partida.
- Pagues extraordinàries (juny, Nadal i assistència).
- Retribució de les tutories al personal formador de pràctiques.
- Hores extraordinàries.
Pàgina 31 de 92
- Nivell de Carrera Professional.
- Nivell d’Incentivació Professional.
- Complement d’atenció continuada.
- Plus disponibilitat.
- Complement CECOS.

Les retribucions bàsiques i els complements salarials s’abonaran mensualment.