Skip to main content

Disposicions

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: CATEGORIA DE CAP CLÍNIC
És una categoria a extingir que es manté a efectes a les tres persones que, proveïts de la titulació corresponent de llicenciat de medicina amb especialitat via MIR i amb capacitat legal per a l’exercici de la professió, van accedir per concurs oposició a SEM per desenvolupar, amb responsabilitat i iniciativa, les tasques pròpies del comandament assistencial d’emergències i/o CECOS i/o atenció continuada. Aquests llocs de treball tenen funcions de comandament sobre un àrea assistencial.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Respectant la reconeguda “autonomia de gestió” i en tot cas el principi de disponibilitat pressupostària, econòmica i financera, així com l’objectiu de garantir l’estabilitat de l’empresa, les parts es comprometen a negociar la millora de les condicions laborals contingudes en aquest conveni en el cas de modificació de les mesures d’ajustament que per al sector públic té aprovades l’administració estatal i/o autonòmica.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
L’empresa es compromet a convocar el Comitè Intercentres per tal d’analitzar i pactar possibles criteris de reubicació del personal en cas que SEM finalitzés una línia d’activitat sense traspàs a una entitat o servei públic.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
S’estableix la creació de les següents comissions paritàries en el termini de tres mesos des de la signatura del conveni:
a) Comissió de treball per analitzar la possibilitat del reconeixement de la penalitat i perillositat d’alguns llocs de treball amb la finalitat, entre d’altres, d’establir coeficients de reducció per a l’edat de jubilació total.
b) Comissió per desenvolupar el Nivell 5 de CP i SIDP.
Aquestes comissions estaran formades per l’empresa i pels sindicats signants del conveni. Ambdues parts establiran el funcionament de cadascuna d’aquestes comissions.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: EFECTES ECONÒMICS
Els efectes econòmics d’aquest conveni són els següents:
1.- Amb efectes de l’1 de gener de 2022 entren en vigor:
a) Els imports corresponents als preus de triennis, complement de lloc de treball per metges, i carrera professional/SIDP.
b) La revisió del model retributiu del personal a torn de 24 hores en jornada anual
Pàgina 83 de 92
de 1.536.
c) El complement de diferencia de nivell (professionals amb complement de article 37).
2.- Amb efectes de l’1 d’octubre de 2022 entren en vigor:
a) Els nous imports corresponents al plus dissabte.
b) Els nous imports de l’ajut manutenció
3.- Amb efectes de l’1 de novembre de 2022 entren en vigor els nous imports del plus de disponibilitat.
L’empresa procedirà a regularitzar tots els imports del conveni en la nòmina de novembre i regularitzarà els endarreriments abans de 3 mesos (nòmina de gener 2023)
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest conveni substitueix en la seva totalitat a qualsevol regulació convencional, acord o pacte d’empresa anterior, que queden sense efecte des de l’entrada en vigor del conveni, tret dels pactes i acords que interpreten, desenvolupen o regulen matèries prèviament regulades al conveni anterior.