Skip to main content

Condicions generals, retribució jornades especials i condicions ad personal

SECCIÓ 4: CONDICIONS GENERALS, RETRIBUCIÓ JORNADES ESPECIALS I CONDICIONS AD PERSONAM
ARTICLE 52. RETRIBUCIÓ DE LES JORNADES INFERIORS A LA JORNADA MÀXIMA ORDINÀRIA
L’import de les retribucions pactades en aquest conveni fan referència a la jornada anual establerta a l’article 22.1, com a jornada màxima ordinària. Pel que fa a les persones treballadores que realitzin jornades inferiors, tindran dret a cobrar els diferents conceptes salarials en proporció a la jornada realitzada, llevat que s’estableixi específicament altra cosa en aquest conveni.
ARTICLE 53. RETRIBUCIONS ESPECIALS
Jornades de 1.494 hores en torn 24 hores: el personal que va decidir mantenir-se amb caràcter ad personam en la jornada de 1.494 hores de treball efectiu en torn de 24 hores tindrà la retribució que s’especifica a l’Annex 1. A més, percebrà el plus de nocturnitat que correspongui, detallat a l’Annex 1, i la part proporcional de la paga extraordinària d’assistència i puntualitat. La seva estructura retributiva no contemplarà el complement de major presència ni el complement d’específica dedicació. Així mateix, aquest personal, percebrà la totalitat dels imports de cadascun dels nivells de carrera professional.
ARTICLE 54. RETRIBUCIÓ EN VACANCES
La retribució en vacances inclourà: salari base, complement personal d’antiguitat, complements de lloc de treball, complement de comandament i/o responsabilitat, cap de guàrdia i coordinador tècnic, complement de compensació per encàrrec de funcions, complement de major presència, complement de dedicació especifica, la nocturnitat, complement personal de conveni, carrera professional o nivell incentivació, jornada
Pàgina 50 de 92
partida, complement específic de CECOS, complement personal regulat de reclassificació de el personal administratiu, i complements ad personam.
Els següents complements, d’acord amb el promig satisfet, si s’han percebut 6 o més mesos d’entre els 12 mesos de l’any natural (en la mateixa proporció si la prestació de serveis fos inferior): plus diumenges i festius intersetmanals, plus dissabte, retribució de les tutories al personal formador de pràctiques, complement d'atenció continuada, i plus disponibilitat. La retribució de vacances d’aquests complements variables s’abonarà al segon tall de la nòmina de desembre amb independència de la data efectiva de realització de les vacances.
ARTICLE 55. ABONAMENT DE LA NÒMINA
La nòmina s’abonarà abans del dia 29 de cada mes, excepte en el mes de desembre en què s’abonarà abans del dia 23.